Jezusowi zależy na tobie...

Łk 13, 1-9 Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie

W tym czasie przyszli jacyś ludzie i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: «Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, iż to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jeruzalem? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie». I opowiedział im następującą przypowieść: «Pewien człowiek miał zasadzony w swojej winnicy figowiec; przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: „Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym figowcu, a nie znajduję. Wytnij go, po co jeszcze ziemię wyjaławia?” Lecz on mu odpowiedział: „Panie, jeszcze na ten rok go pozostaw, aż okopię go i obłożę nawozem; i może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz go wyciąć”».

Jakże łatwo dać się porwać wrażeniu, że inni zachowują się gorzej niż ja. Myślenie o sobie, że jestem świętszy od innych albo przynajmniej trochę lepszy od tych, których spotykam lub którzy żyją na świecie, jest odurzającym podmuchem pychy. Trzeba mi ciągle pamiętać o upomnieniu Chrystusa z dzisiejszej Ewangelii: „jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie!”. Dlatego to Jezus w przypowieści o nieurodzajnym figowcu ukazuje największy przejaw miłości Boga do człowieka: Miłosierdzie. Siebie natomiast przedstawia jako cierpliwego i pracowitego Ogrodnika.

Jezusowi zależy na tobie i na twoim szczęściu, doczesnym i wiecznym. Oddaj swoje życie – takie jakie ono dzisiaj jest, tak jak ono dziś wygląda - Jezusowi, byś uszanował Jego ciężką pracę (Odkupienia) i wydał dobre owoce nawrócenia.


Niedziela,
III Tydzień Wielkiego Postu
Rok C, I
Łk 13, 1-9
St. Andrew Bobola RC Church

1 Leysfield Road
Hammersmith
London W12 9JF
United Kingdom
+44 (0) 208 743 8848

Radio Bobola
Copyright © 2022 St. Andrew Bobola Polish RC Church in London. Wszelkie prawa zastrzeżone.