Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o kolumbarium parafialnym, zasadach rezerwowania czy wykupowania nisz, przenoszenia prochów w inne miejsce lub tranfseru z innego miejsca do naszego kolumbarium.

Informacje ogólne
Kolumbarium przy kościele św. Andrzeja Boboli funkcjonuje od lat 80-ych. Zaistniała wówczas potrzeba miejsca do przechowywania prochów parafian lub osób, które nie chciały być pochowane na cmentarzach lub kolumbariach miejskich. Ówczesna Rada Parafialna podjęła decyzję o wybudowaniu jedenastu postumentów, z 770 skrytkami, umiejscowionych prostopadle do połudnowej ściany kościoła (róg Greenside Road i Leyfield Road). Udało się zmieścić je pomiędzy murem kościoła a ogrodzeniem, z wygospodarowaniem niewielkiego odstępu na przejście. Tą część nazywa się "najstarszą częścią". Obsługą całego przedsięwzięcia zajął się ks. kan. Ryszard Juszczak, ówczesny proboszcz, przy współpracy pana Tadeusza Świstaka.
Z czasem zaczęło brakować skrytek i podjęto decyzję o dobudowaniu kolejnej, "nowej części". Usytuowano ją na miejscu starego garażu, czyli u zbiegu ulic Greenside Road i Leysfield Road. Prace trwały kilkanaście miesięcy, ale po ich zakończeniu parafia mogła udostępnić aż 485 nowych skrytek (jedna z nich to "wejście" do mogiły zbiorowej).
Obecnie przygotowywana jest do otwarcia trzecia, najnowsza część kolumbarium z 286 skrytkami. Rozplanowano je wzdłuż ogrodzenia przy pierwszej części kolumbarium. Ma kształt muru oddzielającego przestrzeń modlitewną od ulicy Leysfield Road.
Poczytaj więcej: ściągnij
Oznakowanie kolumbarium

Każdej skrytce przypisano identyfikator, w którym znajduje się dokładna jego lokalizacja. Możemy go odnaleźć w prawym dolnym rogu każdej nowej tablicy. Oznaczenie składa się z trzech segmentów:

miejsce w kolumbarium - numer w bloku (numer w spisie ogólnym)

Jak to wygląda w praktyce?
Posłużymy się identyfikatorami realnie istniejącymi w kolumbarium.

 1. Przykład: 1/1-1 (1)
  ten opis dotyczy najstarszej części kolumbarium, czyli tej wzdłuż ściany kościoła. Bloki stoją prostopadle do budynku i na czole oznaczone są cyfrą arabską. Wszystkich takich bloków w tej części kolumbarium jest 11
  • "1/1" - chodzi o blok numer 1. Został on przełamany cyframi jeden albo dwa, oznaczającymi lewą albo prawą stronę bloku;
  • "" - myślnik jest jedynie separatorem, czyli znakiem oddzielającym jedną część oznaczenia od następnej;
  • "1" - ta liczba wskazuje na numer skrytki w tym, konkretnym bloku. W naszym zatem przypadku chodzi o pierwszą niszę. Pamiętać należy jednak, by liczenie rozpoczynać od niszy/tabliczki położonej najwyżej w bloku, w kierunku od kościoła w stronę ulicy;
  • "(1)" - z kolei ta cyfra jest unikatowym numerem niszy w spisie wszystkich skrytek, należących do kolumbarium. Co ważne, umieszczona jest zawsze w nawiasie.
 2. Przykład: A-1 (771):
  ten opis dotyczy kolumbarium przy kawiarni, czyli w samym rogu ogrodzenia kościelnego pomiędzy Greenside Road a Leysfild Road. Jego poszczególne segmenty oznaczone zostały literami od A - N
  • "A" - oznaczenie bloku;
  • "" - myślnik jest jedynie separatorem, czyli znakiem oddzielającym jedną część oznaczenia od następnej;
  • "1" - ta liczba wskazuje na numer skrytki w tym, konkretnym bloku. W naszym zatem przypadku chodzi o pierwszą niszę. Liczenie rozpoczynamy od niszy/tabliczki położonej najwyżej w bloku, w kierunku od lewej do prawej;
  • "(771)" - z kolei ta cyfra jest unikatowym numerem niszy w spisie wszystkich skrytek, należących do kolumbarium. Co ważne, umieszczona jest zawsze w nawiasie.
 3. Przykład: 0-1 (771):
  ten opis dotyczy najnowszej części kolumbarium, rozmieszonego wzdłuż ogrodzenia w najstarszej części (tej z przykładu 1). Jego poszczególne segmenty oznaczone zostały rzymskimi cyframi od 0 (zero) - XI
  • "0" - oznaczenie bloku;
  • "" - myślnik jest jedynie separatorem, czyli znakiem oddzielającym jedną część oznaczenia od następnej;
  • "1" - ta liczba wskazuje na numer skrytki w tym, konkretnym bloku. W naszym zatem przypadku chodzi o pierwszą niszę. Liczymy od niszy/tabliczki położonej najwyżej w bloku, w kierunku od lewej do prawej;
  • "(1256)" - z kolei ta cyfra jest unikatowym numerem niszy w spisie wszystkich skrytek, należących do kolumbarium. Co ważne, umieszczona jest zawsze w nawiasie.

 

Czy istnieje możliwość wykupienia miejsca w kolumbarium?
Tak. Kolumbarium jest dostępne dla parafian i osób związanych ze wspólnotą św. Andrzeja Boboli lub osób poleconych przez przynajmniej dwóch parafian.
  Aby nabyć prawo do pochowania prochów (swoich lub bliskiej osoby) należy:
 • zgłosić się do duszpasterza lub prezesa Rady Administracyjnej;
 • uzgodnic szczegóły;
 • dokonac wyboru skrytki i zarejestrowac ten fakt w kancelarii;
 • dokonać przwidzianych opłat;
 • uzyskać akt własności (jest on podstawowym dokumentem dla późniejszych działań).
  UWAGI PRAKTYCZNE:
 • Właścicielem kolumbarium jest parafiia św. Andrzeja Boboli w Londynie.
 • Osoba, na którą wystawiony jest akt własności skrytki, nie może scedować własności na inne osoby - to samo odnosi się do rodziny zmarłego/-ej.
 • Parafia nie wystawia faktury  zakupu. Jedynym dokomentem jest "akt własnośći"
 • W przypadku rezygnacji ze skrytki, parafia zwraca część kaucji wieczystej, wniesionej w dniu zakupu. Poza tym kwota kaucji nie podlega rewaloryzacji.
 • Ustalanie wysokości opłat za krypty, urny, tabliczki, uchwyty, itp należy do uprawnień Rady Administracyjnej.
 • Wątpliwości i kwestie sporne rozwiązuje proboszcz, Prezes PRA lub Parafialna Rada Administracyjna (na jednym z dorocznych posiedzeń).

 

 

 

Sposób nabywania praw do skrytki przy kolumbarium

Należy:

 • Zapoznać się z rozporządzeniami dotyczącymi funkcjonowania kolumbarium.
 • Zgłosić się do duszpasterza lub prezesa Rady Administracyjnej.
 • Wybrać skrytkę - na chwilę obecną jest możliwość zaerezerwowania każdej wolnej skrytki.
 • Zarejestrować w kancelarii skrytkę i jej właściciela - potrzebne będą przy tym: nazwisko i imię/-na właściciela oraz imię, nazwisko i telefon kontaktowy osoby zarządzającej rezerwacją / własnością.
 • Opłacenie skrytki.
 • Przechowywać akt własności, który jest równocześnie dkoumentem podstawowym.
Koszt przedsięwzięcia
Do dyspozycji Parafian oddane zostały wszystkie niezajęte jeszcze skrytki we wszystkich częściach kolumbarium. Cena jednej skrytko ustalona została na £1,200,00 (uchwała RA z dnia 18-11-2019). Jest to opłata jednorazowa, bez konieczności odnawiania własności. W ramach tej opłaty włączony został koszt wykonania pierwszej tabliczki.
  Opłaty dokonać można:
 • gotówką,
 • czekiem( PCM HAMMERSMITH PARISH)
 • transferem bankowym (Sort code 30-94-57; Acc. 00619171).

Przejęcie własności następuje po wpłaceniu całości zobowiązania.

Tabliczki:

 • Koszt wykonania ustala się na kwotę £120.00 (sto dwadzieścia).
 • Przy zakupie nowej skrytki koszt tabliczki wliczony jest w cenę skrytki.
 • Każda tabliczka ma kolor srebrny-matowy.
 • Ze względu na konfesyjny charakter kolumbarium, tekst do umieszczenia na tabliczce wcześniej powinien być przedstawiony proboszcza do akceptacji .
 • Możliwy jest montaż uchwytu na kwiaty (£20.00).
 
Przenoszenie prochów

Rada Administracyjna jednogłośnie przychyliła się do stanowiska, że przenosiny prochów nie są możliwe.

Po złożeniu urny w skrytce dokonuje się akt woli zmarłego, należy uszanować miejsce wiecznego spoczynku. Od tego momentua dysponentem prochów staje się Parafia. Poza tym, przenoszenie prochów, rozumiane jako forma ex-humacji i pociąga za sobą wiele żmudnych procedur natury administracyjnej.

Ewentualny zwrot własności (czyli rezygnacja ze skrytki)

W uzasadnionych wypadkach istnieje możliwość rezygnacji z wykupionej wcześniej skrytki.

W tym celu należy:

 • skontaktować się z duszpasterzem lub Prezesem parafii;
 • przedstawić powody takiej decyzji;
 • zwrócić akt własności.

UWAGA!
W przypadku rezygnacji należy liczyć się z odliczeniem kwoty amortyzacji:

 • jeżeli skrytka nie była jeszcze używana: zatrzymywana jest ¼ wpłaty
 • jeżeli w skrytce przechowywane były prochy: zatrzymywana jest ½ wpłaty.

Zatrzymanie tych środków uzasadnione jest kosztami utrzymania kolumbarium, sprzątania, napraw czy jego modernizacji.

Instalacja tablic informacyjnych

Montaż nowych tablic opisowych lub wymiana starych tablic odbywa się w miesiącach od 1. Kwietnia – 31. Października. Ustalenie to podytktowane jest względami technicznymi i warunkami atmosferycznymi . W pozostałym okresie (listopad - marzec) trwa techniczna przerwa.

Jakiekolwiek zmiany w opisie tabliczek lub ich wyglądzie (emblematy, zdjęcia, znaki wodne, układ napisów, itp.) należy wcześniej uzgodnionić z proboszczem lub uzyskać zgodę Rady Administracyjnej.

Uwagi praktyczne
 • Właścicielem kolumbarium jest parafiia św. Andrzeja Boboli w Londynie.
 • Osoba, na którą wystawiony jest akt własności skrytki nie może scedować jej na inne osoby - to samo odnosi się do rodziny zmarłego/-ej.
 • W przypadku rezygnacji, parafia zwraca część kaucji wieczystej, wpłaconej w dniu zakupu (kwota nie jest rewaloryzowana).
 • Parafia nie wystawia faktury zakupu, a potwierdzeniem dokonanej wpłaty jest "akt własności".
 • Rada Administracyjna ma prawo zmieniać wysokość opłaty.
 • Wątpliwości i kwestie sporne rozwiązuje proboszcz, Prezes PRA lub Parafialna Rada Administracyjna (na jednym z dorocznych posiedzeń).

 

Wszystkie szczegóły znajdziecie Państwo równiez w sekcji FAQ, zamieszczonej na naszej stronie.
 • Home
 • B.O.P.
 • Kolumbarium
St. Andrew Bobola RC Church

1 Leysfield Road
Hammersmith
London W12 9JF
United Kingdom
+44 (0) 208 743 8848

Radio Bobola
Copyright © 2020 St. Andrew Bobola Polish RC Church in London. Wszelkie prawa zastrzeżone.