Skip to main content

 

Pan Jezus ustanowił sakrament chrztu świetego po Zmartwychwstaniu mówiac do Apostołów "Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu: W imię Ojca i Syna i Ducha Świetego" (Mt 28, 19).

Chrzest jest jednym z siedmiu znaków, w których człowiek wchodzi w głęboką Komunię z Bogiem objawionym nam przez Ducha Św. osobie Jezusa Chrystusa. Wydarzenie to jest podstawowym doświadczeniem wiary katolickiej, wyrażone w znaku i słowie. Dzięki temu staje się nie tylko wydarzeniem zewnętrznym, ale przede wszystkim Sakramentem, w którym człowiek zostaje włączony w tajemnice paschalną Chrystusa i we wspólnotę Kościoła przez obmycie wodą i wezwanie Trójcy Swietej.

Warunki zasadnicze
1. Przynależność do parafii św. Andrzeja Boboli - min. okres 3 miesiące.
UWAGA! Istnieje możliwość ochrzczenia dziecka z innej parafii, jednak w tym przypadku należy postarać się o list od swojego Duszpaterza potwierdzający przynależność do Wspólnoty i wyrażający zgode na chrzest poza parafia.
2. Moralna pewność szafarza odnośnie wychowania dziecka w duchu katolickim - czyli udzielający chrztu musi być przynajmniej pewny, ze dziecko będzie wychowywane po katolicku.
3. Na dwa miesiące przed planowanym chrztem, rodzice i (jeżeli jest to możliwe) rodzice chrzestni uczestniczą w katechezie przedchrzcielnej - zgłoszenia w kancelarii lub u duszpasterzy.
4. Nie należy podejmować żadnych kroków związanych z chrztem zanim nie zostanie ustalona jego data z duszpasterzem.

Wymagane dokumenty
Do zgłoszenia zamiaru chrztu własnego dziecka potrzebne są:
1. formularz zgłoszeniowy - dostępny w kancelarii parafialnej lub bezpośrednio na katechezie przedchrzcielnej;
2. pełny akt urodzenia (kopia), na którym umieszczone są dane rodziców dziecka;
3. świadectwo moralności - ten dokument przedstawiają rodzice chrzestni, a jest to potwierdzenie uzyskane od swojego duszpasterza, stwierdzające brak przeszkód do bycia matką/ojcem chrzestną/ym (uwaga: zwolnione są z niego osoby należących do naszej parafii).

Przypominamy, że warunkiem koniecznym jest przynależność do parafii i uczestnictwo w życiu wspólnoty.

Termin
Dla katolików Chrzest jest tak ważnym wydarzeniem, że angażuje nie tylko osobę przyjmującą ten skarament, ale także najbliższych (w przypadku chrztu dziecka: głównie rodziców i chrzestnych), przyjaciół i znajomych, nade wszystko jednak wspólnotę Kościoła powszechnego, reprezentowaną przez parafiafię. Nie powinien więc dziwić fakt, że biskupi i duszpasterze podejmuja starania o gruntowne przygotowanie tego wydarzenia. Dokonuje się to najczęściej przez stworzenie możliwości udziału w katechezach, na których omawiane są kwestie liturgii chrztu, teologii chrztu, Tradycji chrzcielnej i Prawa Kanonicznego i przepisów kościelnych.
Rodzice i rodzice chrzestni są pierwszymi osobami, odpowiedzialnymi za przekazywanie wiary, dlatego - również jako pierwsi - zobowiązani są do uczestniczenia w tej katechezie.

Ważnym dopowiedzeniem może też być informacja, że katechezy w naszej parafii organizowane są na dwa miesiące przed proponowaną przez Państwa datą chrztu. Prosimy również, by nie rezerwować sobie niczego (sala, bilety dla gości, itp.) przed uzgodnieniem z duszpasterzem daty chrztu. A ustelenie takie ma miejsce dopiero po skomletowaniu dokumentów i po udziale w katechezie.

Terminy katechez uzależnione są w większości od wydarzeń duszpasterskich i dostępności osób głoszących katechezę. Dokładamy jednak starań, by odbywały się w trzecią sobotę każdego miesiąca, w godz. od 17:30 - 18:30, w kaplicy Matki Bożej Kozielskiej. Prosimy, aby wcześniej sprawdzać daty na naszej stronie (w sekcji Kalendarz, tytuł: KATECHEZY) lub w biuletynie parafialnym.