PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI MAŁŻEŃSKIEJ - dokumenty

Jakie dokumenty - według nowego Dekretu Ogólnego Konferencji Episkopatu Polski - będą potrzebne narzeczonym?

Mimo różnych dyrektyw parlamentarnych, konstytucyjnych czy nawet unijnych, na spotkaniu narzeczeni powinni przedstawić duszpasterzowi

aktualny dokument tożsamości. Może nim być paszport, dowód osobisty albo nawet prawo jazdy - chodzi o państwowy dokument ze zdjęciem!

Po zweryfikowaniu tożsamości osób, duszpasterz wpisuje dane osobowe do protokolu (tylko imiona, nazwiska, daty urodzenia).
W przypadku katolików, muszą być zaznaczone ewentualne różnice pomiędzy danymi zawartymi w dokumencie tożsamości i świadectwem chrztu.

PRZYKŁAD 01: Imię, które pojawia się jedynie w jednym z ww. dokumentów, w protokole powinno zostać wpisane w nawiasie, czyli wyglądałoby to tak:
- na świadectwie chrztu: Marcin Rzeszowski,
- w paszporcie: Marcin Adam Rzeszowski,
- poprawny wpis w protokole: Marcin (Adam) Rzeszowski.

PRZYKŁAD 02: Różnica w nazwisku, czyli w protokole wpisujemy nazwisko widniejące na akcie chrztu, a w nawiasie nazwisko używane w dokumentacji cywilnej.
UWAGA: konieczne jest również dołączenie kopii dokumentu potwierdzającego zmianę nazwiska.
Czyli wyglądałoby to tak:
- na świadectwie chrztu: Marcin Rzeczowski,
- w paszporcie: Marcin Rzeszowski,
- poprawny wpis w protokole: Marcin RZESZOWSKI.
W protokole używamy zawsze nazwiska panieńskiego narzeczonej, a w nawiasie przyjętego nazwiska męża (jeśli są po ślubie cywilnym).
W celu umożliwienia weryfikacji poprawności danych, do Biura Spraw Małżeńskich przesyłamy kopię
dokumentu tożsamości, ale tylko jego część z imieniem i nazwiskiem. Czarnym flamastrem
przekreślamy inne znajdujące się na kopii dokumentu dane w taki sposób, by uniemożliwić ich
odczytanie.
Używamy oryginalne dokumenty kościelne, ale kopie dokumentów cywilnych. Zasada ta dotyczy również
cywilnych aktów zawarcia małżeństwa. Proszę pamiętać, że nie są akceptowane skrócone akty małżeństwa.
Zawsze i bez wyjątku musi być zupełny odpis aktu

 

PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI MAŁŻEŃSKIEJ - terminy

Podstawą wyznaczenia terminów do spisania protokołu w w nowym Dekrecie Ogólnym Konferencji Episkopatu Polski, są - nazwijmy to dla uproszecznia - dwie. "kategorie".

 • KATEGORIA I: prawnie nieskomplikowane
  • Spotkanie 1: nie później niż 3 miesiące przed ślubem.
   Duszpasterz informuje narzeczonych o dokumentach potrzebnych do spisania protokołu. Nowożeńcy powinni przedstawić swojemu duszpasterzowi w Anglii „Zaświadczenie” z USC do ślubu konkordatowego. Jeśli natomiast ze słusznej przyczyny nupturienci nie mogą przedstawić duszpasterzowi w Anglii „Zaświadczenia” z USC do ślubu konkordatowego, muszą je dostarczyć do parafii ślubu nie później niż 2 miesiące przed planowanym ślubem.
  • Spotkanie 2: w nieodległym terminie (licząc od spotkania pierwszego).
   W czasie tego duszpasterz przeprowadza z narzeczonymi tzw. badanie kanoniczne i przygotowuje dokumentację małżeńską.
   UWAGA: Dokumentację do Biura Spraw Małżeńskich PMK należy wysłać nie później niż 2 miesiące przed planowanym ślubem.
 • KATEGORIA II: prawnie skomplikowane
  • Spotkanie I: nie później niż 6 miesięcy przed ślubem.
   W przypadku osób będących w przeszłości w związku cywilnym i po rozwodzie, istnieje konieczność uznania stanu wolnego, zanim rozpocznie się tzw. badanie kanoniczne.
   W przypadku wspomnianej konieczności uznania stanu wolnego, należy - w czasie spotkania z narzeczonymi - spisać formularz M3 i jak najszybciej przesłać go do Biura Spraw Małżeńskich PMK. Duszpasterz informuje narzeczonych, że nie mogą wyznaczyć daty ślubu, bez wcześniejszego potwierdzenia stanu wolnego stron przez PMK.

 

Kodeks Prawa Kanonicznego (§1063 i §1067) nakłada obowiązek zgłoszenia zamiaru zawarcia związku małżeńskiego na 6 miesiecy przed planowaną datą.

 1. Prosimy o uwzględnienie tego faktu przy załatwianiu spraw ślubnych w Kancelarii Parafialnej.
 2. Prosimy nie ustalać żadnych dat, bez wcześniejszej rozmowy z proboszczem w parafii, do której przynależymy na terenie Anglii.

Wymagane dokumenty:

 1. Świadectwo Chrztu - specjalnie wystawione do zawarcia związku małżeńskiego
  • data wydania metryki nie może być starsza niż 6 miesięcy od planowanej daty ślubu.
  • powinna być zamieszczona adnotacja o bierzmowaniu
  • koniecznia jest adnotacja o braku przeszkód do zawarcia sakramentalnego małżeństwa.
  • wszystkie detale osoby powinny być zgodne z oficjalnym dokumentem tożsamości (dowód osobisty lub paszport).
 2. Statutory Declaration - jest to forma przysięgi, którą trzeba złożyć, przed Commissioner for Oath  lub prawnikiem, o swoim stanie cywilnym. Podaje się w nim wszystkie małżeństwa zawarte wcześniej, także te zawarte z narzeczonym/narzeczoną. Jest to dokument traktowany w Wielkiej Brytanii jako legalny i zatajenie jakichkolwiek małżeństw traktowane jest jako przestępstw.
 3. Świadectwo kursu przedmałżeńskiego.
 4. Dokument tożsamości

UWAGA:

* Jeżeli kandydaci zawarli ślub cywilny, to należy dostarczyć orginalny dokument ślubu z urzędu Stanu Cywilnego.
** Jeżeli zawarto ślub cywilny / sluby cywilne i nastąpił rozwód cywilny, to należy dostarczyć:

  • dokument zawartego ślubu
  • uprawomocnione orzeczenie sądu o rozwodzie.

W tym przypadkach, gdy któraś ze ston była w związeku cywilnym lub religijnym istnieje uzasadniona potrzeba rozmowy z duszpasterzem. W pierwszej kolejności należy bowiem stwierdzić, czy zawarcie Sakramentu Małżeństwa jest możliwe. 

*** W przypadku związku z osobą o innej religii należy skontaktować się z duszpasterzem  w celu określenia rodzajów dokuemntów niezbędnych do spisania protokołu i zawarcia Sakramentu Małżeństwa

UWAGA!
W przypadku katolików, którzy zawarli w przeszłości związek  cywilny nie  wolno  ustalać  daty  ślubu przed skontaktowaniem się z biurem Polskiej Misji Katolickiej, by ustalić czy dana osoba jest stanu wolnego do zawarcia sakramentalnego związku  małżeńskiego.  Dotyczy  to  przede  wszystkim  niekatolików,  którzy  w  przeszłości  zawarli  jakikolwiek ślub, który jest uważany jako rozwiązany w świetle prawa cywilnego.
W  większości takich przypadków potrzebne jest bowiem orzeczenie stanu wolnego takiej osoby do zawarcia sakramentalnego  małżeństwa  przez  katolicki  Trybunał  Diecezjalny,  a  proces  ten  zajmuje,  z reguły, od 12 do 18 miesięcy.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami szczegółowymi, umieszczonymi na stronie Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii

St. Andrew Bobola RC Church

1 Leysfield Road
Hammersmith
London W12 9JF
United Kingdom
+44 (0) 208 743 8848

Copyright © 2022 St. Andrew Bobola Polish RC Church in London. Wszelkie prawa zastrzeżone.