Aktualne i przyszłe ogłoszenia duszpasterskie.

Zbiórka na PCM

PCM to skrót Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii, która jest jakby "diecezją" o charakterze personalnym, powołaną do istnienia na mocy umowy Episkopatu Polski i Episkopatu Anglii i Walii (to oczywiście bardzo umowny opis). W realiach brytyjskiego prawa PCM działa jako instytucja charytatywna, zrzeszająca 92 polskie wspólnoty w 222 ośrodkach. Wspólnoty te zbudowane są na wzór parafii, funkcjonujące przy własnym kościele albo w przy kościołach wynajmowanych od angielskich katolików bądź u Anglikanów. Nad całą tą strukturą czuwa Biuro PCM, zajmujące się realizacją ustaleń statutowych, wypełnieniem przyjętych w UK norm prawnych odnoszących się do działalności charytatywnej, religijnej i prawnej, organizacją duszpasterstwa ogólnego i działalności gospodarczo-finansowej poszczególnych parafii.

Rektor PCM zwraca się do wszystkich wspólnot o kolektę specjalną na pokrycie kosztów Biura. Zbiórka ta wyznaczona została na następną niedzielę, 26 września 2021 r., na wszystkich Mszach odprawianych w tym dniu. Pełną treść Listu Rektora Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii można pobrać po naciśnięciu tego linku

Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią i włączenia się do zbiórki.

Kościół bogatszy o dwoje Świętych

12 września br. w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie odbędzie się beatyfikacja Matki Róży Czackiej i kard. Stefana Wyszyńskiego

"Potrzeba nam dzisiaj wiary, która góry przenosi, miłości, która wszystkich jednoczy i nadziei, która nigdy nie zawodzi. Można stracić wszystko, byle nie to!" /kard. St. Wyszyński/

Kardynał Stefan Wyszyński (3.08.1901-28.05.1981) pochodził z wielodzietnej, pobożnej rodziny. Wspominany przez rówieśników jako bardzo żywy i figlarny chłopiec. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne we Włocławku. Święcenia kapłańskie otrzymał 3.08.1924 r. W latach 1925-1929 był studentem Wydziału Prawa na KUL w Lublinie. W latach 1931–1939 był profesorem prawa kanonicznego, socjologii i katolickiej nauki społecznej Kościoła w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku. W czasie II wojny światowej był miedzy innymi kapelanem zakładu dla niewidomych w Laskach a w czasie Powstania Warszawskiego, kapelanem Armii Krajowej. 12 maja 1946 r. otrzymał święcenia biskupie a 12.11.1948 r został Prymasem Polski. 29.11.1952 r został mianowany kardynałem. Za niestrudzoną walkę o wolność wyznania i prawa człowieka, został uwięziony przez władze komunistyczne w latach 1953-1956. W tym czasie opracował Wielką Nowennę Narodu Polskiego przygotowującą przez 9 lat do odnowienia Ślubów Jasnogórskich. Św. Jan Paweł II po wyborze na papieża powiedział do Polaków o kard. Wyszyńskim: „Nie byłoby na Stolicy Piotrowej tego Papieża Polaka, który dziś pełen bojaźni Bożej, ale i pełen ufności rozpoczyna nowy pontyfikat, gdyby nie było Twojej wiary, nie cofającej się przed więzieniem i cierpieniem. Twojej heroicznej nadziei, Twego zawierzenia bez reszty Matce Kościoła”.

 

Róża Elżbieta Czacka  (22.10.1876-15.05.1961). Była szóstym z siedmiorga dzieci Zofii z domu Ledóchowskiej i Feliksa Czackiego. Od dzieciństwa miała problemy ze wzrokiem, mimo licznych operacji, całkowicie traci go w wieku 22 lat. Nauczyła się alfabetu Braille’a, zapoznałą z najnowszymi osiągnięciami nauki o niewidomych, dużo podróżuje po Europie (m.in. do Francji, Austrii, Szwajcarii). W 1911 roku zakłada Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi. Staraniem nowej instytucji powstają w Warszawie: ochronka, szkoła powszechna, warsztaty, biblioteka brajlowska oraz tzw. patronat, obejmujący na terenie miasta dorosłych niewidomych i ich rodziny. Lata I wojny światowej spędziła w Żytomierzu. Tam podejmuje myśl o podjęciu życia zakonnego oraz o powołaniu nowego zgromadzenia zakonnego, które służyłoby ludziom niewidomym. W 1917 roku przyjęła habit franciszkański i złozyła śluby wieczyste w III Zakonie św. Franciszka. W maju 1918 roku wróciła do Warszawy jako siostra Elżbieta. Po uzyskaniu koniecznych pozwoleń przyjmuje kandydatki do nowego zgromadzenia, które od 1 grudnia 1918 roku zaczyna istnieć jako Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża. Jego charyzmatem staje się służba ludziom niewidomym i wynagradzanie za duchową ślepotę świata. Opiekunem duchowym Zgromadzenia i całego Dzieła zostaje ksiądz Władysław Korniłowicz. W 1922 roku w Laskach rozpoczyna budowę zakładu dla niewidomych. To tutaj stopniowo zostają przeniesione placówki dla niewidomych dzieci – szkoła i warsztaty; powstaje dom macierzysty Zgromadzenia. Do wybuchu II wojny światowej, Laski kierowane przez Matkę Czacką stają się nowoczesną placówką dającą niewidomym wychowankom wykształcenie podstawowe i zawodowe, pozwalające na samodzielne i niezależne finansowo życie, przywracające im ludzką godność. We wrześniu 1939 roku, w czasie bombardowania Warszawy, Matka Czacka zostaje ranna w głowę i traci oko. Po powrocie do Lasek kieruje odbudową zakładu. Ciało spoczywa na cmentarzu w Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Laskach.

 

Jesienne porządki w kolumbarium

Informujemy, że na pierwsze dwa tygodnie października zaplanowane zostały powakacyjne prace porządkowe i sprzątanie w kolumbarium.

W związku z tym apel do rodzin i osób zainteresowanych: jeżeli ktoś chce zachować donice, świeczniki lub inne przedmioty, prosimy, aby je przeglądnąć i nieużywane zabrać do domu. W innym przypadku jako wypalone, zaczernione i puste zostaną zutylizowane.

Prosimy także, by nie stawiać dużych donic z kwiatami!

Wkrada się również praktyka samodzielnego instalowania fotografii, emblematów, dodatkowych lub indywidualnych podstawek na kwiaty lub znicze. Dyskretnie przypominamy, że wszystkie takie innowacje powinny być wcześniej uzgodnione z osobami odpowiedzialnymi (Rada Administracyjna lub proboszcz).

Kolumbarium to przede wszystkim miejsce modlitwy, a znicze, kwiaty, ozdoby i pamiątki po osobach, których prochy zostały tu złożone powinny mieć wymiar symbolicznej łączności z Nimi i zachętą do modlitwy.

Poza tym, prosimy, by zwiędłe kwiaty lub wypalone znicze umieszczać we właściwych pojemnikach.

Byłoby też idealnie, gdyby – szukając dróg współpracy i troski o to miejsce - udało nam się wypracować taką zasadę: zabierz do domu tyle samo wypalonych lampek, zużytych lub zwiędłych kwiatów i oznak sympatii lub pamięci, ile jesteś w stanie przynieść nowych.

 

Aplikacje do szkoły

Parafian, którzy chcą zapisać swoje dziecko / dzieci do szkół katolickich / chrześcijańskich na terenie Londynu prosimy, aby:

 1. zapoznali się z zasadami i kryteriami szkoły, do której aplikują;
 2. w kancelarii złożyli stosowne formularze z wyprzedzeniem 3-5 dni roboczych;
 3. wypełnili aplikacje lub dostarczyli brakujące informacje (imię i nazwisko dziecka oraz pełna nazwa szkoły).

 

Komunia bezglutenowa

Coraz częściej pojawia się pytanie o możliwość przyjęcia Komunii Św. bez glutenu. Osoby dotknięte celiakią lub inną formą nietolerancji glutenu prosimy, by:

 1. przed Mszą Św. w zakrystii zgłosić ten fakt,
 2. podejść w procesji komunijnej w pierwszej kolejności.

 

Zaproszenie do Róż Różańcowych

Na początek małe wyjaśnienie czym są Róże i o co w nich chodzi?
Ideą przewodnią istnienia Róż Różańcowych jest troską o budowanie duchowego zaplecza dla parafii i wzajemne wspieranie siebie a także swoich rodzin, przez przywoływanie orędownictwa Matki Bożej. Od strony praktycznej cała sprawa sprowadza się do tego, by zbudować grupę 20 osób, które każdego dnia odmawiać będą jedną dziesiątkę różańca w intencji Kościoła i parafii, rozważając przy tym powierzoną sobie przez miesiąc tajemnicę. Dzięki temu wspomniane 20 osób – niezależnie, gdzie się znajduje i co robi - odmawia codziennie jeden różaniec złożony z 4 części!

Garść wspomnień czyli mała historia Róż.
Opatrzność Boża sprawiła, że naszej parafii – w zasadzie od samego początku - towarzyszyła modlitwa różańcowa najstarszej Róży pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa.
W 2008 i 2009 roku śp. Ks. Bronisław Gostomski powołał do istnienia kolejne trzy, a w 2013 – dzięki aktywności parafian, którzy uczestniczyli w niedzielnej Mszy Św. w kościele na Heston - powstała następna róża. Kolejna grupa różańcowa – tym razem męska – zebrała się w 2015, a w II poł. 2016 roku wykluła się Róża młodzieżowa, która od II poł. 2019 r. przeszła w dłonie dorosłych (również z Heston). Mamy zatem siedem Róż:

 • I pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa,
 • II pw. Matki Bożej Kozielskiej-Zwycięskiej,
 • III pw. Królowej Różańca Św.,
 • IV pw. św. Andrzeja Boboli,
 • V pw. św. Jana Pawła II,
 • VI pw. św. Kazimierza Królewicza,
 • VII (męska) pw. Św. Józefa.

Warto postawić pytanie: i co dalej?
Drogie siostry i bracia różańcowi, doświadczenie pandemi i lockdown'ów sprawiło, że dotarliśmy do punktu, w którym potrzeba nam przepłoszyć pewien - powiedzmy to delikatnie - zastój, jaki pojawił się w pracy i obecności Róż w parafii. Jako duszpasterze wierzymy głęboko, że większość z członków grup różańcowych nieprzerwanie modli się na różańcu, ale pandemia, lockdown’y, codzienne zmagania z trudnościami i inne nieprzychylne okoliczności, niepostrzeżenie wyłączyły różańcowy zapał, a co z tym idzie także i ludzi. Skłania nas to do gorącego apelu, skierowanego do wszystkich Parafian, którym modlitwa różańcowa nie jest obca albo przynosi wiele duchowych radości bądź wyprasza łaski ku umocnieniu wiary. Prosimy: połączcie swoje siły i różańcowym kręgiem objąć zarówno najbliższych, jak i rodzinę rodzin, która jest Parafia.
Czytając znaki czasu widzimy, że takiej właśnie modlitwy potrzeba naszej wspólnocie! Jeżeli wasza odpowiedź zbiegnie się z naszym apelem, powołamy do życia kolejne kręgi różańcowe.
W pierwszej kolejności potrzebujemy 10 osób, które wypełniłyby lukę powstałą po odejściu do nieba, tych którzy swoją sztafetę modlitwy dopełnili do końca.
Prosimy też o pomoc w modlitwie różańcowej przed wieczorową Mszą św. – w tygodniu, a w niedzielę przed sumą.
Zapraszamy także do udziału we Mszach z tytułu święta lub wspomnienia patrona swej Róży. W tej formie aktywności i odpowiedzialności za Parafię nie ma ograniczeń ani wiekowych, ani światopoglądowych, ani społecznych czy innych.
W zasadzie jedynym warunkiem przyłączenia się do Róży jest dobra wola i codzienne odmówienie wyznaczonego 10.tka.
Zgłoszenia przyjmujemy w zakrystii po Mszach Św.

Ogłoszenia dla członków Róż:
Róże to też modlitwa za siebie i najbliższych, dlatego warto przypomnieć, że dwa razy do roku odprawiane są specjalne intencje „z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i Świętych”. I tak:

 • Róża I pw. NSPJ - 10.09.2021 o godz. 7.00 pm;
 • Róża II pw. Matki Bożej Kozielskiej-Zwycięskiej - 04.09.2021 o godz. 7.00 pm;
 • Róża III pw. Królowej Różańca Św. - 07.10.2021 o godz. 7.00 pm;
 • Róża IV pw. św. Andrzeja Boboli - 05.10.2021 o godz. 7.00 pm;
 • Róża V pw. św. Jana Pawła II - 02.10.2021 o godz. 7.00 pm;
 • Róża VI pw. św. Kazimierza Królewicza - 11.09.2021 o godz. 7.00 pm;
 • Róża VII pw. Św. Józefa - 29.09.2021 o godz. 7.00 pm.
  • Poza tym:
  • 05.09.2021 o godz. 10.00 am polecamy „Śp. Anna Baradziej – od Róż Różańcowych”,
  • 26.09.2021 o godz. 10.00 am odprawiana będzie za „śp. Janina Kwiatkowska – od Róż Różańcowych”.

Zapraszamy wszystkich chętnych do różańcowej modlitwy za parafię i Kościół.

 

77. Rocznica Wybuchu Powstania Warszawskiego

W niedzielę, 1 Sierpnia br., o godz. 12:00 odprawiona została specjalna Msza w związku z 77. Rocznicą Wybuchu Powstania.
Jak co roku pamiętamy o wszystkich, którzy polegli podczas walk postańczych lub zostali zamęczeni w niemieckich, NKWD-owskich i UB-ckich więzieniach.
Jednak przez całe 63 dni chcemy polecać zmarłych Powstańców, a także prosić o siły i zdrowie dla żyjących jeszcze uczestników Powstania.

Zapraszamy, przyłącz się do akcji: CZUWAMY + PAMIĘTAMY + MODLIMY SIĘ
Chodzi o to, by przez 63 dni pamiętać o wszystkich, którzy polegli podczas walk postańczych lub zostali zamęczeni w niemieckich, NKWD-owskich i UB-ckich więzieniach. W naszym kościele przez ten okres palił się będzie Znicz Pamięci, zachęcając wszystkich, którzy odwiedzą świątynie (fizycznie lub przez internet) do modlitwy i pamięci.
Serdecznie zapraszamy!

 

Historia cudowenej płaskorzeźby z Kozielska

W związku z rocznicą koronacji Matki Bożej Kozielskiej wydana została nakładem parafii kolejna książka!
Tym razem jest to krytyczno-historyczne opracowanie noszące tytuł "Historia cudownej płaskorzeźby Matki Bożej Kozielskiej Zwycięskiej i jej kultu".

Autorem opracowania jest dr hab. Andrzej Tadeusz Suchcitz, historyk, publicysta, archiwista i - od tego roku - prezes naszej parafii.

Książka to ponad dwustustronicowa rozprawa o historii powstania tej niezwykłej płaskorzeźby, oparta o fakty i bardzo bogaty zasób archiwalny.
Wielkim atutem jest materiał zdjęciowy (blisko setka fotografii udostępnionych na kredowym papierze), a także indeks nazwisk.
Godnym zauważenia jest ukłon w stronę osób angielskojęzycznych, dla których opracowane zostało podsumowanie w tym właśnie języku.
Warto też wspomnieć o bogatej szacie graficznej i twardej okładce.
To wszystko opatrzone zostało promocyjną ceną (£10.00)

Publikacja dostępna jest od jutra (06.06.2021) w naszym sklepiku albo korespondencyjnie za pośrednictwem Radia BOBOLA.

Podziękowanie dla Stewardów

W imieniu całej wspólnoty parafialnej oraz nas – kapłanów, składamy serdeczne podziękowania dla wszystkich Stewardów za 19-miesięczny trud Waszego posługiwania, czasu i wysiłku, który wkładaliście mimo codziennych obowiązków zawodowych i domowych. Stworzyliście wspaniałą wspólnotę ludzi gotowych do ofiarnej służby. Dzięki Waszej posłudze nasz kościół mógł być otwarty. Dziękujemy Wam z całego serca i ciągle WAS POTRZEBUJEMY!

Green Fence Project

Czym jest Green Fence Project?

Kilka lat temu, po rozbudowaniu kolumbarium od strony kościoła, powstał pomysł, który roboczo wówczas nazwany został "Green Fence Project". w sktócie polegał on na tym, by przestrzeń pomiędzy ścianą kolumbarium a ogrodzeniem wypełnić roślinami ozdobnymi, które miały imitować swoistego rodzaju płot z zieleni.

Projekt ten realizowany był nieprzerwanie i co jakiś czas dołączany jakiś nowy jego element. Z czasem zatem pojawiały się kosze z zielenią i kwiatami, zainstalowane na metalowym płocie przy schodach do kawiarni. Pewnie mało kto zwrócił uwagę na fakt, że przez cały ten czas dwa razy w ciągu roku zmieniana była kompozycja donic (aranżacje wiosenno-letnie i jesienno-zimowe), a obok windy pojawiły się rabaty krzewowe i żywopłot w tej części kolumbarium, która jest blisko Greenside Rd.

Zielony płot również był rozbudowywany. Niestety, tegoroczne warunki klimatyczne, szkodniki, a przede wszystkim grzyby zdziesiątkowały krzewostan i w przeważajacej części obróciły go ruinę. Dlatego w maju podjęto starania o przebudowanie dotychczaowego układu. Krzewy zostały zastąpione szybkorosnącym i wiecznie zielonym pnączem, które ostatecznie stworzy nową formę zielonego płotu. Nie jest to nowe przedsięwzięcie, a jedynie jego nowsza wersja, dlatego zatrzymujemy starą nazwę Green Fence Projekt.

Przy tej okazji serdecznie dziekujemy za dotychczasową pracę i opiekę nad projektem Beacie i Pawłowi.

 

Nowy projekt parafialny

Roboczo nazwijmy go "ŁAWKI". Od kilku już lat mocujemy się z kwestią kościelnych ławek. Po woli stają się problemem i "paściami" dla rąk i kręgosłupów, a także wysokich ludzi. Co najmniej dwa razy w roku muszą być poddane renowacji zachowawczej, a reperacja niektórych z nich bywa wręcz dowodem geniuszu polskiego rzemiosła i pomysłowości. W minionych latach najbardziej zużyte części (siedziska i klęczniki) zostały obite specjalnym materiałem, który nie tylko zmienił wygląd ławek, ale wprowadził pewien element komfortu. Wymienione zostały również mocowania klęczników i wszystkie śruby zabezpieczające, a w kaplicy najbardziej zniszczone klęczniki zastąpiono metalowymi wspornikami. Największego jednak zniszczenia dokonały obowiązujące od ponad roku …reguły COVID-19! Konieczność ciągłej dezynfekcji ławek żrącymi środkami, jak też kilkukrotne oklejanie ich taśmami ostrzegawczymi dopełniły reszty zniszczenia. Będzie ono w pełni widoczne po zdjęciu wszystkich tych rzeczy. Miękie drewno rozwarstwia się i pęka, co sprawia, że wiele ławek skrzypi, rusza się w miejscu, rodząc niebezpieczeństwo wypadku dla dzieci czy osób starszych.

Mimo, że ich wygląd zewnętrzny mieści się jeszcze w kategorii „może być”, chcemy czy nie, zbliża się czas strategicznego rozwiązania. Wraz z grupą parafian przeprowadziliśmy rozeznanie rynku, a w jego efekcie zbliżamy się do decyzji o wymianie obecnych ławek na nowe. Założenia są takie: nie zmieniać ich kształtu (chodzi o zachowanie jednolitego stylu architektonicznego kościoła), ale tak zmodernizować, by były komfortowe i funkcjonalne dla wszystkich modlących się w nich osób, począwszy od małych dzieci, a skończywszy na męskich kolosach. Ponadto ławki mają być wykonane z dębowego drewna i w miejscach użytkowych (siedzisko i klęcznik) obite odpowiednim materiałem.

Od kilku tygodni pod chórem stoi przykładowy prototyp nowych ławek – oczywiście nie jest to dokładny wzór, a jedynie „sample”. Prosimy o wasze opinie i ewentualne sugestie: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W miarę rozwoju projektu będziemy obudowywać ten artykuł szczegółami.

[10.06.2021]: Z radością informujemy, że powiernicy Polskiej Misji Katolickiej na zebraniu w dn. 09.06.2021 r. zatwierdzili projekt i zaopiniowali go do realizacji. Otwiera nam to drogę do kolejnego etapu działań, którym jest skompletowanie dokumentacji i podpisanie stosownych umów. Projekt opiewa na sumę 160 tys. funtów i planujemy, ze uda nam się go zrealizować do marca następnego roku. Miło nam poinformować, że pierwsze ławki pojawią się już w lipcu. Prosimy o modlitwę!

 

 

Polska Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. M. Reja
 • SPO im. M. Reja w Londynie

 • Zapisy do szkoły

  Szkoła prowadzi nabór uczniów do wszystkich klas podstawowych, gimnazjalnych i Level AS.
  Szczegółowe informacje w sprawie zapisu i wypisu dzieci można uzyskać:

   

 • Bobolowy konkurs plastyczny

  Z okazji obchodów odpustowych ku czci św. Andrzeja Boboli dzieci Szkoły Przedmiotów Ojczystych im. Mikołaja Reja zaproszone zostały do konkursu plastycznego. Zgłoszono bardzo wiele prac. Są niezwykłe ciekawe i komisja będzie miała wiele pracy z wyłonieniem finalistów i zwycięzców.

  Uczestnikom życzymy wielu sukcesów i trzymamy kciuki:-)

   

 • Akcja “Bobolanki”

  Nauczyciele i rodzice SPO im. M. Reja w ramach obchodów odpustowych Św. Andrzeja Boboli, podjęli akcje pomocy dla parafii o wdzięcznej nazwie BOBOLANKI. Akcja przeprowadzona została w sobotę 22 maja. Polegała na tym, że wychowawczynie klas częstowali dzieci ciasteczkami o tej właśnie nazwie, upieczonymi przez nauczycieli. W zamian za to dzieci i rodzice kwestowali na rzecz Parafii.   W koszykyku znalazło się aż ...£403.45
  Wszystkim pomysłodawcom i osobom, które wzięły udział w tej zabawie w imieniu Parafii składamy: Bóg zapłać!

  [Wpis z 15.05.2021]
  Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. M. Reja z parafią św. Andrzeja Boboli współpracuje od początku jej powstania w 1961 roku.

  Parafia ta jest nie tylko ważnym ośrodkiem polskiego życia religijno-narodowego, ale również społecznego pozostając dla wielu - szczególnie starszych osób - miejscem spotkań, gdzie zawsze czeka wsparcie i życzliwe słowo. W okresie pandemii nie zawiesiła działalności, ale działała ze wzmożona energią.
  W niedzielę 16 maja obchodziliśmy uroczystość patrona parafii św. A. Boboli.
  Przy tej okazji zwracamy się do Państwa z apelem o wsparcie finansowe - typu wolne datki- parafii.
  W sobotę 22 maja wychowawcy klas będą częstować dzieci ciasteczkami "bobola'nki",  upieczonymi przez nauczycieli.

   

   

W ostatnim czasie odeszli ...
 

Wieczne odpoczywanie racz im dac, Panie.
A światłość wiekuista niechaj im świeci.


 • Daniela Dziki - pogrzeb 23.09.2021, o godz. 12:30.
 • Rudolf Jan Maria Szwagrzak - zmarł 14.05.2021. Pogrzeb zaplanowany jest na 18.06.2021, o godz. 11:30.
 • Wanda Helena Zamoyska - zmarła 07.05.2021. Pogrzeb odbył się 17.05.2021, o godz. 14:00.
 • Aleksander Paszkowski - zmarł 02/03/2021. Pogrzeb odbył się 29.03.2021.
 • Joanna Chmielewska - zmarła 21.02.2021. Pogrzeb odbył się 24.02.2021, o godz. 13:00.
 • Zygmunt Siemaszko - zmarł 02.02.2021
 • Gabriela Dulko - zmarła w wieku 81 lat 5.02.2021. Pogrzeb będzie 12.02.2021, o godz. 15:00.
 • Halina Taborska - Pedagog. Polska filolog. Filozof. Historyk sztuki. Wykładowca akademicki. Rektor PUNO 2011-2017. Odeszła 11 stycznia 2021 w Londynie. Pogrzeb odbędzie się latem br. na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.
 • Mateusz Kryba - zm. 30.12.2020 r. w wieku 25 lat. Pogrzeb odby się 29.01.2021, o godz. 13:00 w naszym kościele.
 • Janina Bojanowska - zm. 15.12.2020. Pogrzeb odbył się 21.01.2021 r. w naszym kosciele.
 • Jerzy Habdank-Toczyski - zmarł 11.12.2020 r. Pogrzeb odbył się 25.01.2021, o godz. 13:00, w naszym kościele

Dobry Jezu a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie


 

Nowy skład Rady Administracyjnej

Z dniem 1 lutego 2021 r. powiernicy Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii zatwierdzili nowy skład Rady Administracyjnej. Do jej składu powołani zostali następujący parafianie:

 • PREZES: Dr A. T. P. Suchcitz;
 • SEKRETARZ RADY: Mrs A. A. Wodzińska;
 • SKARBNIK: Mr R. Wiśniowski;
 • GIFT AID OFFICER: Mrs T. J. Wąsiel;
 • HEALTH & SAFETY OFFICER: Mr J. Stanuszek.

Gratulując, życzymy nowemu składowi wytrwałości i sukcesów w trosce o Parafię i wszystko, co ją stanowi.

Przy tej okazji dziękujemy serdecznie i gorąco byłym członkom Rady (w końcu to od kilku do kilkunastu lat obecności) za dotychczasową pracę, poświęcenie i wieloletni wysiłek:

 • Mr P. Pastuszek,
 • Mr H. Szyszko,
 • Mr R. Wiśniowski,
 • Mrs Z. Marchewka,
 • Mr P. Butryn,
 • Mrs M. Dymnicka-Żuczek,
 • Mrs M. Heilman-Paluch,
 • Mrs B. Hlawaty,
 • Mrs E. Papee-Ogrodzińska,
 • Mr R. Rożek,
 • Mr J. Stanuszek,
 • Miss M. Stenzel
 • Dr Andrzej Suchcitz.

Mamy nadzieję, że zdejmując z waszych ramion ciężar, który dzielnie nieśliście przez wiele lat, będziecie mogli trochę odpocząć, i że nadal będziecie chcieli dzielić się swoim doświadczeniem i pomysłami.

Szczęść Boże wszystkim!

 

Gift Aid dla parafii

  Z powodów COVID’owych ograniczeń:
 • osoby, które maja numer Gift Aid, prosimy o odbiór nowych kopert albo informację, gdzie je wysłać
 • jeżeli nie dostałeś swoich kopert pocztą, napisz o tym email: giftaid(ad)stbobola.co.uk -Uwaga: "(ad)" zastąp @
 • i baaaardzo gorąca prośba: nie używamy kopert z ubiegłego roku czy lat poprzednich, najlepiej je wyrzucić
 • Zachęcamy do przeniesienia swoich ofiar na system zlecenia stałego (najlepiej miesięcznego S/O lub D/D). Można je ustanowić w swoim banku  – prosimy jednak o dopisek: GA [Numer]
 • Chcesz się zapisać do Gift Aid, wyślij email na adres: giftaid(ad)stbobola.co.uk -Uwaga: "(ad)" zastąp @

 

Promocja kultu
Członkowie IPAK HAMMERSMITH serdecznie zapraszają nabożeństwo do św. Andrzeja Boboli.
W kalendarzu duszpasterskim modlitwa ta odbywa się w każdy pierwszy wtorek miesiąca.
Zachęcamy do właczenia się w propagowanie kultu św. Andrzeja. Można to czynić na różne sposoby, np. przez przekazanie tej informacji swoim bliskim, krewnym i znajomym. To najlepsza droga, by doświadczyć w krótkim czasie orędownictwa Św. Andrzeja Boboli, gdyż świadectwa cudów potwierdzają, że On "dba" o swoich czcicieli.
Zachęcamy tez do zaopatrzenia się w specjalny modlitewnik.
  Szczegóły nabożeństwa ku czci św. Andrzeja:
 • każdy 1. wtorek miesiąca
 • Msza św. o 19:00
 • nabożeństwo ku czci św. Andrzeja Boboli
 • ucałowanie relikwi (wstrzymane do odwołania).

Zapraszamy również do szerzenia kultu św. o. Maksymiliana Marii Kolbego. To drugi Patron naszego kościoła. Równolegle do czci św. Andrzeja - jedynie z tygodniowym opóźnieniem - rozpoczeliśmy promocję jego kultu. Zapraszamy zatem na nabożeństwa ku czci św. Masymiliana. Odbywają się one w każdy drugi wtorek miesiąca.

  Szczegóły nabożeństwa ku czci św. Maksymilina:
 • każdy 2. wtorek miesiąca
 • Msza św. o 19:00
 • nabożeństwo ku czci św. o. Maksymiliana Marii Kolbego
 • ucałowanie relikwi (wstrzymane do odwołania).

 

Informacje o pochowanych w kolumbarium

W przygotowywaniu jest nowa pozycja poświęcona Kolumbarium przy kościele św. Andrzeja Boboli w Londynie.

W kolumbarium jest obecnie (marzec 2017) złożonych prochów ponad 1400 Polaków, głównie naszych Parafian. Zamiarem jest, w ramach możliwości, aby o każdej osobie pochowanej, napisać jak najwięcej danych. Im więcej otrzymanych danych tym więcej będzie można uwzględnić danych o pochowanej osobie.
Wszelkie informacje proszę odsyłać na: Dr Andrzej Suchcitz, c/o 20 Prince’s Gate, London, SW7 1PT 

 • Home
 • B.O.P.
 • Ogłoszenia
St. Andrew Bobola RC Church

1 Leysfield Road
Hammersmith
London W12 9JF
United Kingdom
+44 (0) 208 743 8848

Radio Bobola
Copyright © 2021 St. Andrew Bobola Polish RC Church in London. Wszelkie prawa zastrzeżone.