Najczęściej zadawane pytania

Ogólne

Jak zapisać się do parafii?

Polscy katolicy w Anglii korzystają z dobrodziejstw wypracowanych przez angielskich katolików. Różnica - oczywiście oprócz języka - polega na tym, że Polacy mogą tworzyć parafie personalne w ramach organizacji charytatywnej, kóra nosi nazwę Polska Misja Katlicka w Anglii i Walii. Tak się składa, że nasza parafia i kościół od samego początku należy do struktur PMK. Może zatem przymować nowych członków lub - zgodnie ze statutem Lokalnej Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii - skreślać z listy nieaktywnych bądź niespełniających wymogów członków.
Zapisanie się do parafii rozpocząć nalezy od dostarczenia do kancelarii parafialnej wypełnionego we wszystkich sekcjach formularza (zatwierdzone są dw: dla osób samotnych i dla rodzin). Po przyjęciu zgłoszenia obowiązuje okres sześciu tygodni oczekiwania, podczas którego weryfikowane są dane udostępnione w formularzu. Po upływie tego czasu - jeżeli nie było informacji odmownej (podanej drogą listowną, elektorniczną bądź osobiście przez duszpasterza) - należy uważać siebie za członka polskiej parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Londynie (czyli Lokalnej Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii).
 
Formularz należy  wypełnić drukowanymi literami i dostarczyć do parafii (listownie, duszpasterzowi w zakrystii po jakiejkolwiek Mszy św. lub osobiście do kancelarii)

 

Przynależność do Parafii

 

Duszpasterstwo poza granicami ojczystego kraju ma swoją własna specyfikę, co przejawia się m.in. w innej niż w Polsce formie przynależności do parafii.

Poza tym, przynależność do parafii personalnych w ramach Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii nie wchodzi w konflikt z przynależnością do parafii terytorialnych (np. w Polsce). Jednakże Polacy przebywający dłużej niż sześć miesięcy poza granicami swoich parafii terytorialnych, sami powinni zadbać o formalny wpis do wybranej lub dostępnej katolickiej wpólnoty personalnej PCM. Bez takiej deklaracji duszpasterze lokalny wspólnot (L-PCM) nie mają uprawnień do wystawiania zaświadczeń, podpisywania form (np. szkolnych czy referencji), spisywania różnych aktów kancelaryjnych (np. protokołów przedślubnych).

Nasza parafia jest parafią personalną. Należy do niej ten, kto z własnego wyboru wpisał się do parafii i uczestniczy we Mszach świętych w naszym kościele. Od strony formalnej nazywanie jest to OBOWIĄZKIEM ZAPISANIA SIĘ DO PARAFII.

Specjalny formularz do wpisania podstawowych danych osobistych można odebrać w kancelarii parafialnej, w zakrystii lub pobrać z naszej strony internetowej (formularz dla rodzin , formularz dla osoby samotnej).

Apel o zapisanie się do parafii kierujemy przede wszystkim do osób i rodzin, które w ostatnich latach czy też miesiącach przyjechaly do Londynu i podjęły decyzje, aby zostać tu przez najbliższych parę lat lub na stałe. Zapisanie się do parafii jest ważne z wielu powodów związanych m.in. z załatwieniem formalności w sprawie sakramentów świętych (chrzest, bierzmowanie, I Komunia św., małżeństwo), wystawieniem referencji do szkół katolickich, wystawianiem referencji dla rodziców chrzestnych itd.
Pomyśl i podejmij decyzje!

Przy zmianie adresu lub powrocie do kraju prosimy o powiadomienie kancelarii parafialnej.

Dziękujemy za współpracę.

Dlaczego muszę się zapisać do parafii? Czy nie wystarczy, że chodzę do kościoła?

W ramach prawa angielskiego jesteś wolnym człowiekiem i oczywiście Ty podejmujesz decyzje związane z Twoim życiem lub życiem Twoich bliskich. Co więcej, Twojej wolności strzeże również konstytucja europejska, do której odnosisz się jako jej obywatel/obywatelka. Niestety, w praktyce jest trochę inaczej, gdyż – chociażby w przypadku przynależności do parafii – brak deklaracji z Twojej strony ogranicza możliwości osób za nią odpowiedzialnych. I tak rozmaite czynności kancelaryjne (np. podpisanie form do szkół katolickich, spisanie protokołu przedmałżeńskiego, wydawanie różnych poświadczeń, itp.) związane jest z koniecznością przynależenia do konkretnej wspólnoty. Siłą faktu, samo tylko chodzenie do kościoła nie wystarczy, chociaż jest bardzo ważne i godne pochwały.

 

Co to jest Gift Aid?

Gift Aid to forma pomocy finansowej dla organizacji charytatywnych, działających w Wielkiej Brytanii. Upraszczając, mechanizm: ten sprowadza się do tego, że urząd podatkowy zwraca pewną wartość zapłaconego przez płatnika podatku. Wystarczy jedynie, że konktertna instytucja przedstawi pod koniec roku rozliczeniowego wysokość kwoty zebranej przez Gift Aid, ma status "organizacji charytatywnej", dysponuje deklaracjami podpisanymi przez podatników należących do niej.  
 
W warunkach naszej parafii wygląda to tak, że każdy funt złożony poprzez Gift Aid powiększony jest o 0,25 pensów. Należy zauważyć, że to Ty decydujesz o części zapłaconego przez ciebie podatku oraz że dokonuje się to bez dodatkowych zabiegów. Wystarczy, że podpiszesz deklarację i wybierzesz jedną z trzech form wpłacania swoich ofiar: do specjalnej koperty, jednorazowo (chodzi o czek wpłacany w dowolnym czasie i kwocie) lub przez Standing Order.

Wspomniane deklaracje dostępne są przy wejściu do kościoła, w zakrystii, kancelarii a także na naszej stronie internetowej. Zapraszamy do współpracy!!!

 

Mam trudny problem. Czy jest możliwe, aby się spotkać i porozmawiać?

Zagadnienia z zakresu życia duchowego, potrzeba rozmowy oraz kwestie związane z wiarą, mają często bardzo ważne znaczenie i głębokie podłoże. Potrzebują zatem o wiele więcej czasu do ich rozwiązania. Często związane są z dużym wysiłkiem emocjonalnym i intelektualnym. W takich czy im podobnych kwestiach zapraszamy do spotkań indywidualnych i rozmów z duszpasterzem.

 

Sakramenty

Mam być rodzicem chrzestnym i potrzebuję zaświadczenie...

Ten "papierek" jest powszechna procedura w praktyce duszpasterskiej Kościoła w Europie. Wbrew popularnej nazwie jest (lub powinien być) normalnym dokumentem opatrzonym podpisem, data i pieczęcią, a nosi nazwę tzw. „świadectwa moralności”. Chodzi o dokument potwierdzający, że osoba legitymująca się nim jest praktykującym katolikiem, nie znajduje się w stanie wykluczającym moralną pewność co do godziwości piastowania tej funkcji i nie ma przeszkód co do wieku. Uwaga:
 1. osoby podejmujące starania o taki dokument w naszej parafii muszą formalnie do niej należeć od co najmniej 3 miesięcy;
 2. dla chrztów w naszej parafii nie potrzebują takowych poświadczeń osoby już do niej należące.
W przypadku pytań i wątpliwości zapraszamy do spotkania i rozmowy w naszej kancelarii parafialnej.
 

Jak można załatwić chrzest dziecka?

Narodziny dziecka niosą ze sobą wiele zmian. Wśród nich pojawiają się pytania dotyczące religii i jej miejsca w życiu nowego członka rodziny a skoro tak, to istotną sprawą będzie w przyszłości kwestia Chrztu. Dla Polaków mieszkających w Anglii i Wali problem w zasadzie nie istnieje:
 • o ile mają uporządkowaną kwestię ślubu,
 • są członkami Polskiej Misji Katolickiej (czyli wpisali się do jednej z parafii należącej do PCM-u),
 • są zdecydowani wychować swoje dziecko w tej samej wierze, którą sami się kierują.
W przypadku osób mniej związanych z kościołem, albo nie spełniających w.w. punktów, zapraszamy do spotkania i rozmowy w naszej kancelarii parafialnej.

 

Jak zapisać dziecko do I Komunii?

Jeżeli chcesz, aby twoje dziecko przygotowywało się w naszej parafii, pamiętaj o kilku rzeczach:
 1. Zapisując dziecko na kurs przygotowujący do I Komunii Św., Rodzice dziecka powinni mieć uregulowaną kwestię przynależności do parafii św. Andrzeja Boboli w Londynie.
  • ze względów logistycznych przyjmuje się jedynie 70 dzieci;
  • obowiązuje formularz zgłoszeniowy - w okresie zapisu udostępniony jest w kancelarii, zakrystii i na stronie parafialnej;
  • o pierwszeństwie decydują: (a) przynależność do parafii, (b) kolejność zgłoszenia (c) systematyczny udział w niedzielnej Mszy Św.;
  • osoby należące do innych wspólnot parafialnych dostarczają list przewodni od swojego proboszcza, w którym zgadza się na udział w katechezach i potwierdza przynależność do prowadzonej przez niego parafii. Zgłoszenia te utworzą listę rezerwowa, z której zostanie uzupełniona pełna liczba;
  • zapisu dokonują jedynie rodzice - osoby trzecie (np. dziadkowie lub znajomi) nie spełniają tego wymogu;
  • rejestracja zgłoszenia dokonuje się TYKLO w kancelarii parafialnej (poniedziałek, środa i sobota o 10:30 - 12:00, a czwartek od 17:30-19:00);
  • od roku 2016 przyjmowane są zgłoszenia od 1 - 30* czerwca i jest to jedyny termin zapisu dziecka na kurs przygotowujący do I Komunii. /*Zapisy trwają do końca miesiąca lub zamknięcia listy/;
 2. Rodzice / opiekunowie dostarczają metrykę chrztu dziecka. W przypadku, gdy chrzest miał miejsce w naszej parafii, wystarczy jedynie zaznaczyć ten fakt w formularzu, w sekcji UWAGI (na odwrotnej stronie);
 3. Wszystkie dzieci (chłopcy i dziewczęta) przystąpią do I Komunii św. w jednakowych strojach liturgicznych. Warunek ten jest definitywny;
 4. Dokładną datę I Komunii i kalendarz spotkań (dzieci i rodziców), prób generalnych oraz spowiedzi, publikowany jest zwykle do końca września;
 5. Bazując na doświadczeniu duszpasterskim wprowadzona jest tzw. przed-komunia, która odbywa się na specjalnej Mszy dla rodziców i dzieci w Niedzielę Bożego Miłosierdzia (2. w niedziela Wielkanocy);
 6. Katechezy dla dzieci zwykle są bardzo intensywne i trwają jedną godzinę zegarową i odbywać się będą w soboty, w godzinach od 16.00 - 17.00.
 7. Rodzice / opiekunowie zobowiązują się przywozić dziecko na czas, bez opóźnień oraz zadbają o to, by dziecko z błahego powodu nie opuszczało katechez sobotnich;
 8. Rodzice / opiekunowie rozumieją i przyjmują do wiadomości fakt, że trzykrotna nieusprawiedliwiona nieobecność dziecka na katechezie jest rozumiana jako rezygnacja z kursu;
 9. Katechezy nie zwalniają Rodziców z indywidualnej pracy z dzieckiem w domu;
 10. Rodzice i dzieci zobowiązani są do systematycznego uczestnictwa we Mszy św. niedzielnej. Od 1. niedzieli Adwentu dzieci podpisuja indeksy obecnosci;
 11. W trakcie kursu organizowana jest również katecheza dla rodziców (od września 2017 r. co tydzień);
 12. Na formularzu zgłoszeniowym podpisują się obydwoje rodzice (poza przypadkiem, gdy jedno z nich nie żyje).

 

Czy świadectwo ukończenia kursu przedmałzeńskiego w szkole średniej jest ważne?

 

Nauki przedmałżeńskie ze szkoły średniej mogą być uznane za wystarczające, ale decyzję należy zostawić konkretnemu duszpasterzowi spisującemu protokół.
Od strony praktycznej, dyplom powinien mieć numer i rok z tzw. dziennika podawczego lub innego dokumentu, ktory pozwoliłby oddtworzyć jego przebieg, a także nazwiska jego uczestników i prowadzącego oraz zakres omówionego materiału. W przypadku jego braku dokument ma charakter czasowy (zwykle kilka lat).
 
Życie na Wyspach stawia wiele osób wobec nowych wyzwań, o których spokojna codzienność w średniej szkole nie miała pojęcia. Zachecamy zatem do odświeżenia swoich wiadomości z zakresu religii, praktyki życia, prawa kanonicznego i teologii moralnej.
Poza tym, spotkania z ludźmi w ramach kursu to świetna okazja do poszerzenia doświadczeń wiary i życia.

Jakie dokumenty bedą potrzebne do zawarcia związku małżeńskiego w Polsce?

Na wstępie warto wspomnieć, że poniższe uwagi i informacje mogą ulec zmianie. Zachęcamy zatem, by po lekturze poniższego artykułu skontaktować się z duszpasterzem, albo przestudiować publikacje PCM
 
Prawdziwa mozaika, jaką tworzy życie w tak wielkiej aglomeracji jak Londyn, stawia nieraz w trudnych sytuacjach. Poniżej opisane są zaledwie jedynie niektóre z nich.
 1. ŚLUB CYWILNY:
  1. w Anli - obydwoje sa obywatelami UE:
   • Paszporty
   • deklaracje woli.
  2. w Polsce - cudzoziemcy zamierzający zawrzeć związek małżeński w Polsce składają w USC:
   • paszport,
   • pełny odpis aktu urodzenia oraz jego tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego w Polsce bądź poświadczone przez konsula,
   • zaświadczenie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa - tzw. Certificate of No Impediment to Marriage oraz jego tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego w Polsce bądź poświadczone za zgodność przez konsula. Zaświadczenie Certificate of No Impediment to Marriage musi być poświadczone przez Foreign and Commonwealth Office (adres: The Legalisation Office, Foreign and Commonwealth Office, Norfolk House -West, 237 Silbury Boulevard, Milton Keynes MK9 2AH, tel. 03000002244, fax: 01908295122. UWAGA: poświadczenie ma formę APOSTILLE). [źródło: Wydział Konsularny Ambasady Polski w Londynie]
 2. ŚLUB tzw. "konkordatowy":
    1. zawieranie małżeństwa z cudzoziemcem w Polsce:
   • Świadectwo chrztu - ważne 6 miesięcy (liczone od daty ślubu w tył)
   • Świadectwo ukończonego kursu przedmałżeńskiego
   • Dokumenty wymienione w punkcie A
    2. zawieranie małżeństwa z cudzoziemcem w Polsce, która nie jest katolikiem:
   • Świadectwo chrztu - ważne 6 miesięcy (liczone od daty ślubu w tył)
   • Świadectwo ukończonego kursu przedmałżeńskiego
   • Dokumenty wymienione w punkcie A
   • Dyspensa Rektora PCM dla katolika.

Dla spisania protokołu przedmałżeńskiego w ramach duszpasterstwa polskiego w Anglii przynajmniej jedna ze stron musi należeć do Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii.

 

Małżeństwo - ślub z niekatolikiem?

Czy mogę zawrzeć małżeństwo z osobą, która:
 • nie jest ochrzczona,
 • jest ochrzczona, ale nie wierzy,
 • nie jest katolikiem, ale jest chrześcijaninem,
 • jest innej religii?
Generalnie odpowiedź powinna brzmieć: TAK. I w wielu przypadkach udaje się szczęśliwie doprowadzić do ceromonii małżeństwa. Trzeba jednak na wstępie wspomnieć o istotnej sprawie. Sakrament Małżeństwa wnosi w związek dwojga ludzi wiele dobra, którego źródłem jest nieskończona wszechmoc Boga. W sensie jednak faktycznym procedury przygotowawcze mają pomóc głównie stronie katolickiej, która otwiera się całkowicie na owoce Sakramentu. Ta "druga połówka" w małżeństwie mieszanym uczestniczy w całym procesie jako dopełniająca wspólnotę, gdyż katechizm poucza nas, ze ma to być przymierzem, "przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury do dobra małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu" [KPK Kan. 1055 - § 1].
Najważniejszą rzeczą jest to, by odbydwoje w wolności pragnęli być razem, by wypowiedzieli to pragnienie w sposób dostępny dla swojego stanu umysłu, przekonań lub wiary.
Co do szczegółów prosimy, by omówić je ze swoim duszpasterzem lub osobą do tego delegowaną.
 

O co chodzi z tym kursem przedmałżeńskim? Proszę o krótke wyjaśnienie

Certyfikat ukończenia kursu przedmałżeńskiego jest jednym z dwóch dokumentów, które są niezbędne do spisania prtotokołu przemałżeńskiego.
Każda polska parafia, działająca w ramach PCM (Polska Misja Katolicka w Anglii i Walii), orgaznizuje takie kursy. Dzieje się to jednak według dogodnego dla danej parafii i jej duszpasterzy czasu oraz trybu. Nie należy zatem dziwić się np. innym sposobom lub datom kursu. To są w zasadzie szczegóły organizacyjne. Najważniejszymi rzeczami są:
 • (a.) stworzenie możliwości zdobycia takiego dokumentu
 • (b.) omówienie zagadnień odnoszących się do Sakramentu Małżeństwa z zakresu teologii, moralności i prawa kanonicznego.
Udzial w kursie przedmałżeńskim nie wymaga specjalnych dokumentów. Zasadniczo zapisanie się na listę uczestników i udział w spotkaniach są wystarczającymi warunkami.

Jeżeli chodzi o naszą parafię, to kursy przedmałżeńskie zorganizowane do 2011 roku miały dwie edycje: wiosenna i jesienna.
Trwały osiem tygodni, gdyż potkania przeprowadzone były w niedziele, ok. 18.30. Kazde spotkanie trwało ok. 1 godziny - chociaz na życzenie kursantow - bywało nieraz dlużej. Katechezy prowadzone były przez duszpasterza, osobę związanią z poradnią rodzinną i psychologa.
W ostatnim dniu kursu wręczane były dyplomy ukończenia.
Kurs przeprowadzony w na wisnę 2012 r. pomógł wypracować nową formę. Okazało się bowiem, że wiele osób - nie mając zbytnio czasu i możliowści - postulowało, aby zrobić te spotkania w bardziej scalonym bloku, zamiast poświęcić temu aż osiem kolejnych niedziel. Ponadto większość uczestników postulowało, aby rozpoczynały się wieczorem, najlepiej po godz. 19:00. Tak się też stało i od tej edycji kursu spotkania prowadzone były codziennie przez osiem dni, po 90 min. (czasami, pytań było tak dużo, że spotkania sie wydłużały).
Opierając się na tym doświadczeniu, wszystkich, którzy planują Sakrament Małżeństwa w niedalekiej przyszłości, zapraszamy do uczestnictwa w kursie przedmałżeńskim w dwa kolejne tygodnie, bez zajęć od piątku do niedzieli (brak wolnych sal).
 • TERMINY:
  • edycja jesienna 2017: od 16 do 26 padziernika (przerwa: w dn. 20-22.X). Zapisy od 16 Października
  • edycja wiosenna 2018: od 5 - 15 Marca (przerwa: 9-11.III). Zapisy od 5 Marca
  • edycja jesienna 2018: od 15 - 25 Listopada (przerwa: 19-21.XI). Zapisy od 15 Października.
 • UWAGI OGÓLNE:
  • rozpoczęcie o 20.00
  • długość spotkania: ok. 90 min.
  • miejsce: kawiarnia parafialna lub Sala św. Józefa.
 

Kiedy będzie następny kurs przedmałżeński?

W zasadzie wspomniany kurs organizujemy w parafii dwa razy w roku: seria wiosenna (luty-marzec) i seria jesienna (październik-listopad). Data każdego cyklu ustalana jest w zależności od zajęć duszpasterskich i dostępności sal.
  TERMINY:
 • edycja jesienna 2017: od 16 do 26 padziernika (przerwa: w dn. 20-22.X). Zapisy od 16 Października
 • edycja wiosenna 2018: od 5 - 15 Marca (przerwa: 9-11.III). ( w związku z licznymi obowiązkami Duszpasterskimi kurs wiosenny zostal odwołany)
 • edycja jesienna 2018: od 15 - 25 Listopada (przerwa: 19-21.XI). Zapisy od 15 Października.
  Zachęcamy do śledzenia ogłoszeń:
 • w kościele,
 • w biuletynie
 • na stronie parafii (zob. BOP>kalendarz).
 

Aplikacje

Jak mogę podpisać aplikację do szkoły dla mojego dziecka?

W punkcie wyjścia należy przyjąć założenie: dziecko jest najważniejsze!
Wielu rodziców (bardziej czytaj: mam) ma w tym miejscu poważne trudności, bo albo trudno udowodnić związek dziecka/rodziców z konkretnym kościołem lub parafią, albo okazuje się, że jakoś jeszcze nie udało się (lub nie było takiej potrzeby) zapisać do polskiej katolickiej parafii.

Aplikacje do szkół katolickich zawierają zwykle pytania dotyczące wiary, praktyk religijnych, udziału we Mszy Św. a także aktywności w życiu parafii. Czyli nikt nie wnika w prywatność, a zadaje jedynie pytania o praktyki religii katolickiej.

Zdarza się, że duszpasterz - mimo dobrych intencji - nie może podpisać aplikacji do szkoły, bo po porostu nie ma wystarczającej wiedzy o osobie/osobach, których wiarygodność ma potwierdzić. Zwyczajowo potrzeba:
 • przynależności do konkretnej parafii (chodzi o osobiste wpisanie się do jednej ze wspólnot Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii)
 • historii przekraczającej przynajmniej półroczną obecność we wspólnocie.

Wypełnione aplikacje prosze zlożyć w kancelarii parafialnej ( Certificate of Catholic Practice w wypadku szkół katolickich). Prosze wziaść pod uwagę, że aplikacje nie są podpisywane w dniu złożenia dlatego prosimy aby nie zostawiać tych spraw na ostatnia chwilę. 

 

Kolumbarium

Informacje ogólne

Kolumbarium przy kościele św. Andrzeja Boboli funkcjonuje od lat 80-ych. Zaistniała wówczas potrzeba miejsca do przechowywania prochów parafian lub osób, które nie chciały być pochowane na cmentarzach lub kolumbariach miejskich. Ówczesna Rada Parafialna podjęła decyzję o wybudowaniu jedenastu postumentów, z 770 skrytkami, umiejscowionych prostopadle do połudnowej ściany kościoła (róg Grenside Road i Leyfield Road). Udało się zmieścić je pomiędzy murem kościoła a ogrodzeniem, z wygospodarowaniem niewielkiego odstępu na przejście. Tą część nazywa się "najstarszą częścią". Obsługą całego przedsięwzięcia zajął się ks. kan. Ryszard Juszczak, ówczesny proboszcz, przy współpracy pana Tadeusza Świstaka.
Z czasem zaczęło brakować skrytek i podjęto decyzję o dobudowaniu kolejnej, "nowej części". Usytuowano ją na miejscu starego garażu, czyli u zbiegu ulic Greenside Road i Leysfield Road. Prace trwały kilkanaście miesięcy, ale po ich zakończeniu parafia mogła udostępnić aż 485 nowych skrytek (jedna z nich to "wejście" do mogiły zbiorowej).
Obecnie przygotowywana jest do otwarcia trzecia, najnowsza część kolumbarium z 286 skrytkami. Rozplanowano je wzdłuż ogrodzenia przy pierwszej części kolumbarium. Ma kształt muru oddzielającego przestrzeń modlitewną od ulicy Leysfield Road.
Poczytaj więcej: ściągnij

Oznakowanie kolumbarium

Czy istnieje możliwość wykupienia miejsca w kolumbarium?

Tak. Kolumbarium jest dostępne dla parafian i osób związanych ze wspólnotą św. Andrzeja Boboli lub osób polconych przez przynajmniej dwóch parafian.
  Aby nabyć prawo do pochowania prochów swoich lub bliskiej osoby należy:
 • zgłosić się do duszpasterza lub prezesa Rady Administracyjnej
 • po uzgodnieniu wszystkich szczegółów, wybierana jest skrytka
 • w kancelarii parafialnej dokonuje sie rejestracja właściciela
 • po opłaceniu skrytki wręczany jest jej akt własności.
  UWAGI PARAKTYCZNE:
 • właścicielem kolumbarium jest parafiia św. Andrzeja Boboli w Londynie
 • osoba, na którą wystawiony jest akt własności skrytki nie może scedować jej na inne osoby - to samo odnosi się do rodziny zmarłego/-ej
 • w przypadku rezygnacji, parafia zwraca część kaucji wieczystej, wpłaconej w dniu zakupu (kwota nie jest rewaloryzowana)
 • Parafia nie wystawia Faktury  zakupu, a "akt własnośći" jest fotwierdzenie dokonanej wpłaty 
 • Rada Administracyjna ma prawo zmieniać wysokość opłaty
 • Wątpliwości i kwestie sporne rozwiązuje proboszcz, Prezes PRA lub Parafialna Rada Administracyjna (na jednym z dorocznych posiedzeń)

W/w uwagi maja zastosowanie do dnia otwarcia nowej części kolumbarium lub posiedzenia Rady Administracyjnej.

 

 

Sposób nabywania praw do skrytki przy kolumbarium

Należy:

 • Zgłosić się do duszpasterza lub prezesa Rady Administracyjnej.
 • Po zapoznaniu się ze szczegółami dotyczącymi funkcjonowania kolumbarium, wybrać skrytkę. Na chwilę obecną nie wprowadza się reguł ani ograniczeń w tej materii. Można zatem wybrać dowolną wolną skrytkę.
 • W kancelarii parafialnej dokonuje sie rejestracja skrytki i jej właściciela. Dla celów kancelaryjnych potrzeba są: nazwisko i imię/-na właściciela, oraz imię, nazwisko i telefon kontaktowy osoby zarządzającej rezerwacją / własnością.
 • Po opłaceniu skrytki wręczany jest jej akt własności, który jest równocześnie potwierdzeniem dokonanej opłaty.

Przenoszenie prochów

Rada Administracyjna jednogłośnie przychyliła się do stanowiska, że przenosiny prochów nie są możliwe. Przemawia za tym fakt, po złożeniu urny w skrytce dokonuje się już pewien akt woli. I należy uszanować miejsce wiecznego spoczynku. Poza tym, przenoszenie prochów, rozumiane jako forma ex-humacji i pociąga za sobą wiele żmudnych procedur natury administracyjnej.

Koszt przedsięwzięcia

Do dyspozycji Parafian i osób zainteresowanych oddane są:
 • Stare skrytki – chodzi o skrytki dotychczas jeszcze niewykupione lub zwrócone. Do końca stycznia 2013 ich koszt nie ulega zmianie i wynosi £500.00 (pięćset), przy czym w tym przypadku osoba kupująca sama opłaca koszt tabliczki. Od 1 Lutego 2013 roku wszystkie skrytki (stare i nowe) będą traktowane jednakowo, czyli ich cena wynosić będzie £900.00.
 • Nowe skrytki – chodzi o skrytki w najnowszej części kolumbarium. Ich cena jednostkowa ustalona została na £ 900.00 (dziewięćset). Jest to opłata jednorazowa, bez konieczności odnawiania własności. W ramach tej opłaty włączona została również cena za wykonanie tabliczki (oznacz to że Parafia przejmuje na siebie czynności związane z jej wykonaniem).

Opłaty dokonać można jednorazowo gotówką lub czekiem. Przejęcie własności następuje po wpłaceniu całości zobowiązania.

Tabliczki:

 • Koszt wykonania ustala się na kwotę £100.00 (sto).
 • Przy zakupie nowej skrytki koszt tabliczki wliczony jest w cenę skrytki.
 • Każda tabliczka na nowej części ma kolor srebrny-matowy.
 • Ze względu na konfesyjny charakter kolumbarium, tekst do umieszczenia na tabliczce wcześniej powinien być przedstawionyakceptacji proboszcza.
 • W późniejszym terminie przewidywany jest montaż uchwytów na kwiaty (za dodatkowa opłatą).
 

Ewentualny zwrot własności (czyli rezygnacja ze skrytki)

W uzasadnionych wypadkach istnieje możliwość rezygnacji z wykupionej wcześniej skrytki.

W tym celu należy:

 • skontaktować się z duszpasterzem lub Prezesem parafii
 • przedstawić powody takiej decyzji
 • zwrócić akt własności

UWAGA!
W przypadku rezygnacji należy liczyć się z odliczeniem kwoty amortyzacji:

 • jeżeli skrytka nie była jeszcze używana: zatrzymywana jest ¼ wpłaty
 • jeżeli w skrytce przechowywane były prochy: zatrzymywana jest ½ wpłaty.

Zatrzymanie tych środków uzasadnione jest kosztami utrzymania kolumbarium, sprzątania, napraw czy jego modernizacji.

Uwagi praktyczne

 • Właścicielem kolumbarium jest parafiia św. Andrzeja Boboli w Londynie
 • Osoba, na którą wystawiony jest akt własności skrytki nie może scedować jej na inne osoby - to samo odnosi się do rodziny zmarłego/-ej
 • W przypadku rezygnacji, parafia zwraca część kaucji wieczystej, wpłaconej w dniu zakupu (kwota nie jest rewaloryzowana)
 • Parafia nie wystawia Faktury zakupu, a "akt własności" jest potwierdzenie dokonanej wpłaty
 • Rada Administracyjna ma prawo zmieniać wysokość opłaty
 • Wątpliwości i kwestie sporne rozwiązuje proboszcz, Prezes PRA lub Parafialna Rada Administracyjna (na jednym z dorocznych posiedzeń)

W/w uwagi maja zastosowanie do dnia otwarcia nowej części kolumbarium lub posiedzenia Rady Administracyjnej.

Wymiana tablic

Kolumbarium przy naszej parafii istnieje od lat 70-tych. Od tego czasu ciąle wzrasta liczba osób zainteresowanaych wykupieniem skrytek na prochy dla swoich bliskich lub dla siebie. Od czasu oddania do użytku pierwszej cześci (chodzi o krypty ułożone prostopadle do kościoła i ulicy) kolumbarium było dwukrotnie rozbudowywane. Po ostatniej modernizacji okazało się, że stan zachowania wielu tabliczek opisujących tożsamość prochów złożonych w krypcie wymaga naprawy lub wymiany. Decyzją Rady Administracyjnej  w okresie od 15 października 2012 - 31 stycznia 2013 r. trwal "Program wymiany tabliczek", który polegał na udziale parafii w pokrywaniu części kosztów zamówienia i instalacji nowych tabliczek (1/4 + koszty transportu). Dziekujemy wszystkim, ktorzy skorzystali z tej mozliwości!

W chwili obecnej nadal istnije możliwość wymienienia starej tabliczki na nową. W celu zapoznania się ze szczegółmi inwestycji prosimy o kontakt z kancelarią