Najpilniejsze informacje w związku z pandemią COVID-19

Wytyczne dotyczące liturgii będą aktualizowane, włącznie z instrukcjami dotyczącymi Wielkiego Tygodnia

Zarządzenia Arcybiskupów na okres kwarantanny

Zarządzenia Arcybiskupów Metropolitów w imieniu Konferencji Episkopatu Anglii i Walii

Koronawirus – aktualizacja dla kapłanów, 26 marca 2020 r.

 1. Duszpasterstwo podczas pandemii
  • W czasie braku zwyczajowych zajęć duszpasterskich, kapłani powinni oddać się codziennemu sprawowaniu Mszy św., modlitwie, czytaniu i utrzymywaniu kontaktu z parafianami przez telefon lub przez internet.
  • Odwiedziny w domach w celu udzielenia in extremis sakramentów chrztu albo namaszczenia osoby umierającej są dozwolone, pod warunkiem przestrzegania zasad higieny i odpowiedniego dystansu. Namaszczenie powinno odbywać się zgodnie z zasadami opracowanymi przez bpa Masona. Tego rodzaju posługa duszpasterska kwalifikuje się jako praca konieczna i w celu jej wykonania podróżowanie jest dozwolone.
  • Osoby, które otrzymały listy z NHS muszą ściśle przestrzegać podanych w liście instrukcji i prowadzić duszpasterstwo poprzez modlitwę, oferując wsparcie przez telefon lub internet.
  • Wszelkie posługi kapłańskie, o które zostanie poproszony kapłan powyżej 70. roku życia albo posiadający choroby współistniejące, mogą być przekazane w celu ich wykonania innemu kapłanowi, który nie należy do żadnej z tych kategorii.
  • Kapłani mogą swobodnie zwracać się o wsparcie do swoich dziekanów, wikariuszy diecezjalnych i biskupów miejsca w dowolnym czasie.
 2. Transmisje Mszy św. na żywo
  • W świetle dekretu Stolicy Apostolskiej z 25 marca 2020 r., transmitowane na żywo Msze św. nie mogą być koncelebrowane.
  • Jest ważne, aby pokazywać właściwe wzorce dystansu społecznego w każdej Mszy św. udostępnianej na żywo.
  • Tylko osoby mieszkające „na miejscu” (np. na plebani) mogą być obecne podczas liturgii sprawowanej na żywo. Nie wolno, aby ktokolwiek podróżował w celu spełniania roli pomocniczej (np.: organista, kantor, ministrant, lektor, itd.). Wyjątek stanowi sytuacja, gdy kapłan obiektywnie potrzebuje pomocy w sprawowaniu Mszy św.
  • Nadawanie na żywo Mszy św. w języku migowym nie jest dozwolone, jako że konieczne jest podróżowanie tłumacza języka migowego, wyjątek stanowią Msze św. odprawiane przez Kapłana, który sam używa języka migowego.
 3. Pogrzeby
  • Zasady wydane w ubiegłym tygodniu pozostają w mocy: żadnych nabożeństw w kościele, wyłącznie nabożeństwa na cmentarzu i w krematorium. Lokalne przepisy wydawane przez władze cmentarza lub krematorium muszą być przestrzegane.
  • Gdy kapłan przewodniczy takim modlitwom, musi zachować odpowiedni dystans społeczny.
  • Nie wolno wprowadzać trumien do kościoła, aby spoczęła tam przez noc przed złożeniem do grobu, jako że spowodowałoby to konieczność odkażania kościoła.
  • Po ustaniu pandemii będą dozwolone Msze św. in memoriam w obecności prochów za zmarłych w tym okresie.
 4. Sakrament pojednania
  • W uzupełnieniu wcześniejszych wytycznych należy wyjaśnić, że spowiedź przez telefon nie może być sprawowana. Udzielenie rozgrzeszenia ogólnego nie może być sprawowane, ponieważ wymaga podróżowania i zgromadzenia osób.  Prośby o spowiedź indywidualną mogą być trudne w realizacji, biorąc pod uwagę wymogi dotyczące dystansu społecznego i zamknięcie kościołów. Przez wzgląd na to, odmowę kapłana spełnienia takiej prośby uznaje się za uzasadnioną. Komunikat w sprawie Posługi Wielkanocnej zostanie wkrótce opublikowany.
 5. Msza św. dla wspólnot
  • Kapelani mogą sprawować Eucharystię dla wspólnot zamkniętych przy zachowaniu odpowiednich warunków higieny i dystansu, jeżeli dana wspólnota zwraca się z taką prośbą. Zakrystian danej wspólnoty powinien przygotować wszystko, co jest potrzebne do sprawowania Eucharystii. Kapelani powinni wchodzić do zakrystii i sprawować Eucharystię bez kontaktu z osobami przebywającymi w klauzurze. Celebrans powinien mieć swój własny kielich i patenę (i hostię). Po otrzymaniu komunii św. powinien wycofać się z ołtarza, a członek wspólnoty powinien rozdać Komunię św. wspólnocie z oddzielnego cyborium.
  • Jednakże, powyższej zasady nie można stosować w przypadku wspólnot życia apostolskiego i wspólnot, które przyjmują innych odwiedzających, np. pracowników przychodzących do opieki nad starszymi rezydentami, ponieważ ryzyko transmisji wirusa jest tam dużo większe.

Pełny angielski tekst Zarządzenia Arcybiskupów Metropolitów w imieniu Konferencji Episkopatu Anglii i Walii możesz pobrać TUTAJ.

 

O spowiedźi podczas kwarantanny

Poniżej kilka słów o spowiedzi w okresie trwania kawrantanny COVID-19

Chcemy pójść do spowiedzi. Co z tym pragnieniem / potrzebą dalej można zrobić? Okazuje się, że to nie jest takie proste, bo kościoły są zamknięte, a kapłani zobligowani nakazami władzy duchownej do odmawiania tej posługi (poza przypadkami niebezpieczeństwa śmierci). Jak to rozwiązać?

Od 20 marca 2020 r. obowiązuje Nota Penitencjarii Apostolskiej odnośnie Sakramentu Pojednania w obecnej sytuacji pandemii. Zajrzyjmy zatem do tej Noty i spróbujmy czegoś się dowiedzieć - pełny tekst tego dokumentu załączony został na dole strony w postaci linku. Na początek przywołam dwa fragment wspomnianej noty:

(1.) "Tam, gdzie poszczególni wierzący znajdują się w bolesnej niemożności uzyskania rozgrzeszenia sakramentalnego, należy pamiętać, że żal doskonały, płynący z miłości do Boga nad wszystko umiłowanego, wyrażony w szczerej prośbie o przebaczenie (...), i któremu towarzyszy "votum confessionis", czyli stanowcze postanowienie, aby jak najszybciej przystąpić do spowiedzi sakramentalnej, uzyskują przebaczenie grzechów, nawet śmiertelnych (por. KKK, nr 1452).
(2.) "Penitencjaria Apostolska uważa, że szczególnie w miejscach najbardziej dotkniętych zarazą pandemiczną i dopóki zjawisko to nie zostanie opanowane, istnieje poważna konieczność, o której mowa w kan. 961, § 2 KPK.

Myślę, że powyższe dwa zdania zawierają najistotniejszną informację dla całości zagadnienia spowiedzi i spowiadania się w czasie pandemii COVID-19. Po pierwsze Penitencjaria Apostolska określa nasze czasy jako niebezpieczne, z realnym zagrożeniem dla życia i zbawienia człowieka. Zagrożenie jest tak poważne, iż jednoznacznie uznane zostało za "stan poważnej konieczności". Z takich właśnie przyczyn każdy katolik, który nie ma możliwości przystąpienia do spowiedzi, przez żal doskonały i stałą gotowość do wyspowiadania się, ma odpuszczone grzechy, nawet te ciężkie.

  Dla większej przejrzystości dopowiedzmy jeszcze kilka kwestii:
 1. Żal doskonały - to prawdziwy i szczery ból duszy, spowodowany oddaleniem się od Boga przez grzech. Ważne jest również, czy owa dusza kocha Boga ponad wszystko i z tej miłości błaga Go o darowanie winy.
 2. Penitencjaria Apostolska - zwana także potocznie Trybunałem Pokuty, jest najwyższym sądem kościelnym Kościoła rzymskokatolickiego, rozpatrującym sprawy sumienia. Działa z mandatu papieża i w jego imieniu.
 3. Brak możliwości przystąpienia do spowiedzi  - ten brak wynika głównie zarządzeń wyższych władz duchowych o zamknięciu kościołów, oraz zobowiązania kapłanów do przestrzegania tzw. "społecznego dystansu", do czego też są zobowiązani na zasadzie posłuszeństwa.

Warto też wyjaśnić, że stan łaski uświęcającej jest konieczny w przyjmowaniu Komunii Św. sakramentalnej. Jest również niezwykłą pomocą w rozwoju wewnętrznym. Ułatwia rozpoznawanie woli Bożej wobec nas i pomaga w prowadzeniu świętego życia. W obecnej jednak sytuacji, gdy kościoły są pozamykanie i nie mamy możliwości karmienia się CIałem Pańskim, przyjmowanie Komunii duchowej nie obliguje nas do posiadania łaski uświęcającej. Do tego aktu wystarczy jedynie łaska uczynkowa i pragnienie woli. Chociaż z drugiej strony nie wolno nam zapominać o nauce Kościoła, który w szóstej prawdzie wiary poucza nas: "Łaska uświęcająca jest do zbawienia koniecznie potrzebna".

Podsumowując, chciałbym zachęcić do zaufania Bogu i Jego opatrzności, ale też do czujności, gdyż Szatan się nie męczy w kuszeniu.

 1. Bądźmy wiec czujni - szczególnie w obliczu pokus.
 2. Nie pozwólmy, by Szatan bez walki okradł nas z łaski uświęcającej.
 3. Nie wpadajmu w panikę i nie ulegajmy lękowi - to najczęstsze instrumenty złego ducha.
 4. Nie pozówlmy na takie oskarżenia wewnętrzne, które daleko przekraczają naszą winę.
 5. Pamiętajmy, że Bóg nas kocha i po to własnie posłał Swojego Syna, aby dał nam życie Boże i przywrócił nam utraconą godność dzieci Bożych.

Pełny tekst Noty Penitencjarii Apostolskiej odnośnie Sakramentu Pojednania w obecnej sytuacji pandemii z 20.03.2020 r.

 

List Pasterski kard. V. Nicholasa na IV Niedzielę WP

"Msze św. będą w dalszym ciągu odprawiane każdego dnia. (...) Zmieni się natomiast sposób naszego uczestnictwa w celebracji Mszy św." - pisze kard. V. Nichols w Liście Pasterskim na IV Niedzielę Wielkiego Postu
"W odpowiedzi na pandemię i oficjalne zalecenia, których musimy przestrzegać, publiczne uczestnictwo w celebracji Mszy św. nie jest na chwilę obecną możliwe. To jest poświęcenie, które musimy uczynić. Nie jest to łatwe dla żadnego katolika, ale tak musimy postąpić. (...) Nauczanie Kościoła mówi, że w tych okolicznościach obowiązek uczestnictwa w Eucharystii w niedzielę i w inne dni świąteczne nakazane zostaje zniesiony. Proszę nie mieć w tym względzie wątpliwości. Nie oznacza to jednak, że mamy utracić naszą umiłowaną Mszę św., czy też nasze pragnienie uczestnictwa w celebracji Eucharystii. Msza św. będzie sprawowana każdego dnia w Waszych kościołach. Można uczestniczyć w tej Eucharystii na różne sposoby":

 • Bądźcie w łączności duchowej ze sprawowaną Mszą św.
 • Czytajcie czytania z Pisma Świętego na dany dzień.
 • Korzystajcie z udostępnianych materiałów, by była ona blisko Waszych serc.
 • Nauczcie się ponownie praktykować komunię duchową.
 • Jeśli pomaga Wam wizualne uczestnictwo w Eucharystii, korzystajcie ze stron internetowych, na których udostępniane są transmisje na żywo ze sprawowanych Mszy św.

Pod tymi linkami znajdziesz List Kardynała Nicholsa na IV Niedzielę Wielkiego Postu:

 

Zarządzenie KEAiW (BCEW)

"W odpowiedzi na pandemię koronawirusa wiele aspektów naszego życia musi podlegać zmianom. Dotyczy to również sposobów publicznego wyrażania naszej wiary. Jest oczywistym, że przestrzegając oficjalnych zaleceń lekarskich i ze względu na wzajemne bezpieczeństwo, ochronę życia i wsparcie narodowej służby zdrowia, w obecnym czasie nie wolno nam gromadzić się w kościołach, aby publicznie wyrażać nasz kult religijny. Zakaz ten zaczyna obowiązywać od piątku, 20 marca 2020 wieczorem do odwołania.

Kościoły pozostaną otwarte. Nie zamykamy kościołów. Kościoły będą miejscem skupiającym modlitwę, gdzie będzie można znaleźć pociechę i siłę. Odwiedzając nasze kościoły w tym czasie, przestrzegajmy z wielką uwagą zasad higieny i wskazówek dotyczących dystansu społecznego.

Celebracja Mszy św. będzie jednakże odbywała się bez udziału wiernych w dni powszednie i w niedziele."

Zobacz cały tekst listu Konferencji Episkopaptu Anglii i Wali:

 

Pogrzeby, pochówki i spopielenia podczas kwarantanny

Strata najbliższych zawsze była, jest i będzie niezwykle trudnym i bolesnym doświadczeniem życia. Wpisuje się ono również w ciężki czas, jaki przychodzi nam przeżywać obecnie. Z wielu względów trudno jest dziś nakreślić szczegółowe instrukcje, odnoszące się do kontekstu, który tak naprawdę nie jest nam jeszcze znany. Jednak każdy przypadek, związany z odejściem kogoś do domu Ojca,  będzie inny i będzie zależał głównie od zakładów pogrzebowych, wytycznych wydanych przez zarząd cmentarza czy krematorium.

Jeżeli ktokolwiek znalazłby się w takiej sytuacji, prosimy o kontakt z duszpasterzem. Pamiętać jednak trzeba, iż - epidemia i konieczność zachowania odpowiednich zaleceń - Msze św. pogrzebowe nie mogą być sprawowane. Do ustalenia pozostaje jedynie data i godzina pochówku lub spopielenia. Uroczystą modlitwę za osobę zmarłą, połączoną z Eucharystią, należy przenieść w niedaleką - miejmy nadzieję - przyszłość, czyli czas wolny od niebezpieczeństw zagrażających nam w dobie obecnej.

 

Msze Św. podczas kwarantanny

Odprawiane będą bez udziału ludzi, ale nadal w godzinach, w których były celebrowane do tej pory:

 • od poniedziałku do piątku o 10:00 i 19:00,
 • w soboty o 10:00 i 18:00,
 • w niedzielę o 08:30, 10:00, 12:00, 13:00 i 18:00.

Zamówione intencje Mszy będą realizowane normalnie, czyli według terminarza.
Ponieważ wstrzymane zostały koncelebry, zmianie ulegną jedynie te intencje, które zostały przyjęte jako podwójne. W tej sprawie będziemy kontaktować się indywidualnie z zainteresowanymi osobami.
Ofiary za odprawione Msze św. można składać czekiem (na adres parafii) lub przelewem na konto parafii - w obydwu przypadkach prosimy o informację o dacie i godzinie Mszy.

Sakrament Chorych podczas kwarantanny

Zaleca się odłożenie odwiedzin duszpasterskich u osób chorych. Szczególnie dotyczy to osób, które są w okresie kwarantanny, aż do końca okresu izolacji.

W sprawie udzielenia wiatyku prosimy o kontakt z duszpasterzem.
Telefon i formularze kontaktowe udostępnione zostały na stronie główej (w dolnej część strony).

W pozostałych przypadkach proponuje się wsparcie duchowe, realizowane przez rozmowę telefoniczną.

Odwiedziny osób przebywających w domach opieki lub szpitalach poddaje się tym samym zaleceniom, a jeżeli są podjęte, powinny być zgodne z poradami personelu, w kwestii kontroli zakażeń.

 

 • Home
 • B.O.P.
 • Czas kwarantanny
St. Andrew Bobola RC Church

1 Leysfield Road
Hammersmith
London W12 9JF
United Kingdom
+44 (0) 208 743 8848

Radio Bobola
Copyright © 2020 St. Andrew Bobola Polish RC Church in London. Wszelkie prawa zastrzeżone.